دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399 
6. پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده به محلول‌پاشی اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 71-86

10.22070/hpn.2020.5377.1091

سیروس صارمی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ حمیدرضا اصغری