اثر زمان تقسیط کود نیتروژن و سلنیوم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پیش‌ ماده‌های طعم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سلنیوم (Se) یک عنصر ضروری برای انسان و حیوانات است. با این حال، اثرات آن بر گیاهان کمتر شناخته شده است. به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و تقسیط نیتروژن بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پیش‌ ماده‌های طعم پیاز خوراکی توده‌ی زرد اصفهان یک آزمایش فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت فاکتورهای آزمایشی شامل مدیریت مصرف کود نیتروژن توصیه شده بر اساس آزمون خاک (500 کیلو گرم در هکتار کود اوره) در سه سطح بدون کود (شاهد)، کل کود توصیه شده در زمان نشاء، مصرف یک‌سوم در زمان کشت نشاء+یک‌سوم در زمان شروع سوخ‌‌دهی+یک‌سوم در زمان توسعه سوخ و فاکتور دوم نیز شامل محلول‌‌پاشی برگی سلنیوم به‌‌صورت نمک سلنات سدیم در سه سطح صفر، 10 و 50 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده، با افزایش غلظت سلنیوم میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز (09/2 واحد بر میلی‌گرم پروتئین) افزایش یافت. محلول‌پاشی برگی سلنیوم همراه با نیتروژن در سه مرحله تأثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (74/50 واحد بر میلی‌گرم پروتئین) داشت. در هر سه سطح سلنیوم با افزایش غلظت نیتروژن میزان نیتروژن کل، گوگرد کل و اسیدهای آمینه (سرین، سیستئین، متیونین و گلوتاتیون) افزایش نشان دادند. با افزایش غلظت سلنیوم میزان گوگرد کل کاهش یافت که کاهش میزان اسیدهای آمینه و ترکیبات مرتبط با طعم را در پی داشت. کاربرد توأم سلنیوم و نیتروژن تأثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، اسیدهای آمینه و ترکیبات مرتبط با طعم سوخ پیاز نسبت به شاهد نشان داد.

کلیدواژه‌ها