ارزیابی برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و رنگیزه‌های فتوسنتزی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه زراعت دانشگاه زابل

3 گروه زرعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

به منظور بررسی برنامه‌های مختلف تغذیه بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و میزان آنتوسیانین چای ترش، آزمایشی در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی در چهار تکرار در شهرستان قلعه گنج استان کرمان در سال 97-1396 اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی کامل (NPK)، اسید هیومیک، نانو بیوزر، 50 درصد NPK + 50 درصد اسید هیومیک، 50 درصد NPK + 50 درصد نانو بیوزر، 50 درصد اسید هیومیک + 50 درصد نانو بیوزر و عدم مصرف کود (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های مورد بررسی (ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک کاسبرگ، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، وزن تر اندام هوایی، درصد پروتئین برگ، کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ) به طور معنی‌داری تحت تاثیر برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای قرار گرفتند. بیشترین مقادیر ویژگی‌های مذکور از کاربرد 50 درصد NPK + 50 درصد اسید هیومیک و کمترین مقادیر آن​ها​​ از شاهد  به‌دست آمد. تحت تاثیر کاربرد تلفیقی 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک، وزن خشک کاسبرگ نسبت به شاهد حدود 47 درصد افزایش یافت. به‌طوری‌که کمترین وزن خشک کاسبرگ از تیمار شاهد و بیشترین آن از کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک به‌دست آمد و کاربرد اسید هیومیک و نانو بیوزر نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 0/27 و 2/21 درصد وزن خشک کاسبرگ بیشتری داشتند. نتایج نشان داد بیشترین میزان آنتوسیانین از کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک به‌دست آمد، گرچه که تفاوت آن با تیمار NPK از نظر آماری معنی‌دار نبود. در مجموع نتایج نشان داد که کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک تاثیر مثبتی در بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، تولید کاسبرگ و میزان آنتوسیانین چای ترش دارد.

کلیدواژه‌ها