تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به­منظور بررسی اثر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و میزان جذب برخی عناصر ریحان رقم کشکنی لولو تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم، آزمایشی گلدانی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (صفر، 40، 80 و 120 میلی­مولار کلرید سدیم) و چهار سطح سوپرجاذب (بدون کاربرد، آکوازورب، تراکوتم، استاکوزورب) در سه تکرار انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل خصوصیات رشدی (ارتفاع بوته، تعداد شاخه­فرعی، طول میانگره، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و سنبله و ارتفاع سنبله) و میزان جذب عناصر (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم، کلسیم و منیزیم) بودند. نتایج مقایسه میانگین داده­ها در هر دو چین برداشت نشان داد که با افزایش شوری خصوصیات رشدی گیاه کاهش یافت و کاربرد سوپرجاذب‏ها به خصوص در چین دوم برداشت سبب بهبود این صفات شدند. در چین اول برداشت و در شوری 120 میلی‏مولار میزان پتاسیم، فسفر و نیتروژن با کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و نسبت پتاسیم به سدیم با کاربرد سوپرجاذب آکوازورب به ترتیب 43/28، 96/68، 55/71 و 47/68 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. همچنین نتایج نشان داد که در بالاترین سطح شوری کاربرد هر سه نوع پلیمرسوپرجاذب توانست سبب کاهش معنی‏دار سدیم نسبت به شاهد شود. نتایج چین دوم برداشت نشان داد که با کاربرد سوپرجاذب تراکوتم در بالاترین سطح شوری (غلظت 80 میلی‏مولار) میزان پتاسیم و فسفر 66/34 و 44/44 درصد افزایش و میزان سدیم 95/19 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد که سوپرجاذب‏ها با ذخیره آب و کاهش غلظت نمک‏ها در اطراف ریشه موجب کاهش اثرات منفی ناشی از تنش کلرید سدیم می­شوند و از بین سوپرجاذب‏های مورد استفاده در این تحقیق، سوپرجاذب تراکوتم موثرتر واقع شد.

کلیدواژه‌ها