اهداف و چشم انداز

این نشریه یافته های علمی جدید در زمینه فیزیولوژی تغذیه عناصر ضروری و غیر ضروری گیاهان باغی اعم از درختان، سبزیها، گیاهان زینتی و گیاهان داروئی و ادویه ای را منتشر خواهد نمود. اهداف اصلی مجله انتشار اطلاعات در خصوص تعیین نیاز غذائی گیاهان باغی، تاثیر عناصر و اثرات متقابل عوامل محیطی مثل نور، دما و سایر بر رشدو نمو، خصوصیات فیزیولوژیکی و آگرونومیکی، تغذیه متعادل بدون تاثیرات مخرب بر محیط زیست، کارائی جذب عناصر، آلودگی گیاهان باغی از لحاظ عناصر معدنی، تعامل عوامل محیطی ژنتیکی و عناصر، تغذیه گیاهان در شرایط باغ، مزرعه و گلخانه، تغذیه کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی، نقش بسترهای خاکی و غیر خاکی، نقش مواد آلی در تغذیه، متابولیسم عناصر، غنی سازی گیاهان باغی، تغذیه در شرایط تنش مثل شوری و خشکی، نقش میکروارگانیسم ها در تغذیه آب تغذیه ای(Nutrigation) ، تغذیه محصولات اورگانیک، عناصر سنگین و تاثیرات شوری است.