دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-186 
1. تأثیر برخی قارچ های همزیست و نانوذرات آهن بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 1-22

10.22070/hpn.2020.5242.1075

زهرا نوری آکندی؛ حسن مکاریان؛ همت اله پیردشتی؛ محمدرضا عامریان؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمدعلی تاجیک قنبری


11. تاثیر نانو ذرات و سولفات روی بر رشد و کیفیت گیاه اطلسی (Petunia Hybrida var Parade) در شرایط رطوبتی مختلف

صفحه 163-174

10.22070/hpn.2020.5083.1069

سکینه رنجبری؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید عادل محمود آباد؛ یونس پوربیرامی هیر