داوران

*راهنمای داوری مقالات در سامانه نشریات

     Pdf-  راهنمای داوری

لیست داوران محترم نشریه تغذیه گیاهان باغی

نام داور سمت / سازمان
عیسی ابراهیمی دانشگاه گیلان
رسول آذرمی استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
احمد ارشادی
محمدجواد آروین گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
ابراهیم ایزدی دربندی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز اسماعیل پور دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران
علی ایمانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور- کرج - ایران
حشمت امیدی تهران - ابتدای آزاد راه تهران قم - روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد
محمد حسین امینی فرد دانشگاه بیرجند
محمد بابا اکبری ساری دانشگاه زنجان گروه خاکشناسی
احمد بایبوردی موسسه آب و خاک آذربایجان شرقی
طاهر برزگر دانشگاه زنجان
عبدالامیر بستانی تهران - ابتدای آزاد راه تهران قم - روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد
صاحبعلی بلندنظر
فرهاد بهتاش دانشگاه مراغه
جابر پناهنده گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد باقر حسنپوراقدم گروه علوم باغبانی دانشگاه مراغه
راحله خادمیان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
شاهپور خانقلی گروه آموزشی باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
عزیز الله خیری گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
حسین دهقان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
ولی ربیعی دانشگاه زنجان
طیبه رجبیان دانشگاه شاهد
موسی رسولی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر
آیت ا... رضایی
علیرضا رضازاده
فرهنگ رضوی دانشگاه زنجان
محمود رمرودی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
سید حمید رضا رمضانی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
ایمان روح اللهی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
حمیدرضا روستا گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
فریبرز زارع نهندی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه- دانشگاه تبریز
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل
محسن سیلسپور عضو هیات علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مرتضی سلیمانی اقدم گروه علوم باغبانی دانشگاه ابین المللی امام خمینی قزوین، قزوین
محمد کاظم سوری گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
یاور شرفی علوم باغبانی، کشاورزی، شاهد، تهران، ایران
حسین صادقی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داریوش طالعی استادیار/دانشگاه شاهد
سیدجلال طباطبایی علوم باغبانی، کشاورزی، شاهد، تهران، ایران
سعید عشقی
سعیده علیزاده دانشگاه تبریز
مهدی علیزاده استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ساسان علی نیافرد گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهناز فتحی قزلقیه دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
کامران قاسمی گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامرضا گوهری عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
حسین مرادی گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
سید نجم الدین مرتضوی دانشگاه زنجان - زنجان - ایران
محمد مقدم گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعیده ملکی فراهانی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه شاهد
سید غلامرضا موسوی گروه زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
سید جواد موسوی زاده استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نصرت اله نجفی دانشگاه تبریز
عباس نصیری دهسرخی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
محمد جواد نظری دلجو علوم و مهندسی باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
علیرضا نوروزی شرف عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
سید عبداالله هاشمی عضو هیات علمی/ دانشگاه شاهد