اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 177
تعداد پذیرش 91

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 84
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 229 روز
درصد پذیرش 51 %