انجمن ها

انجمن های همکار با نشریه تغذیه گیاهان باغی:

 

1- انجمن علمی  کشت های بدون خاک ایران

 

 * فایل تفاهم نامه بین نشریه و انجمن