تاثیر شوری کلریدسدیمی بر برخی خصوصیات رشدی و مورفولوژی ریشه سه رقم پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران

3 استاد خاکشناسی، گروه کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، خوزستان ایران

چکیده

پسته یک گیاه متحمل به شوری است ولی میزان عملکرد این گیاه در شوری‌های بالا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌‌یابد. مهم‌ترین اهداف این پژوهش، بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، نسبت وزن برگ و مورفولوژی ریشه در سه رقم پسته (اکبری، آقایی و کله قوچی) بود. آزمایش در دی‌ماه 1393 در شرایط گلخانه‌ای (مرکز ملی تحقیقات شوری یزد) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام ‌‌گردید. تیمارها شامل چهار سطح شوری، (1, 5, 10, 15 dS/m-1) از منبع کلریدسدیم بود. در سطوح شوری کم و متوسط (پنج و ده دسی زیمنس بر متر)، سرعت رشد نسبی نسبت به شاهد به ترتیب 13 و 37 درصد بود که این مقدار در بیشترین سطح شوری (15 دسی زیمنس بر متر) به 66 درصد رسید در حالی که در سطوح شوری کم و متوسط سرعت فتوسنتز خالص نسبت به شاهد به ترتیب 9 و 21 درصد بود که این مقدار در بیشترین سطح شوری به 36 درصد رسید که نشان داد صرف نظر از نوع رقم، در شوری‌های کم تا زیاد، سرعت رشد نسبی پسته در مقایسه با سرعت فتوسنتز خالص به شوری حساستر است. رقم آقایی به دلیل بالاتر بودن سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، نسبت وزن برگ، طول و چگالی ریشه در بیشترین سطح شوری در تحمل به شوری نسبت به سایر ارقام برتری داشت و رقم اکبری که در بیشترین سطح تنش کمترین میزان صفات اندازه‌گیری شده را داشت، به عنوان رقم حساس معرفی  شد.

کلیدواژه‌ها