تاثیر محلول‌پاشی و محلول‌دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

2 استاد و عضو هیئت علمی گروه باغبانی

3 گروه باغبانی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر محلول­پاشی و محلول­دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت­فرنگی آزمایشی گلخانه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور محلول­پاشی فسفر (F) ( mg/L10، 5، 0) و محلول­دهی فسفر (N) ( mg/L20، 10، 5) از منبع منوپتاسیم فسفات با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که خصوصیات رشدی، عملکردی و کیفی گیاه بطور معنی­داری تحت تأثیر تیمار­ها قرار گرفت. اثر متقابل محلول‌دهی و محلول‌پاشی فسفر بر روی عملکرد در سطح 05/0  p≤ معنی‌دار شد. عملکرد کل در واحد گرم در تیمار (mg/L)10N10 Fنسبت به شاهد حدود 34/847 گرم افزایش داد. بطور کلی خصوصیات رشدی گیاه شامل وزن تر برگ، سطح برگ و حجم ریشه با افزایش سطح در هر دو روش افزایش معنی‌داری نشان داد. اثرات متقابل محلول­پاشی و محلول­دهی فسفر بر ویتامین ث و آنتوسیانین کل در سطح 05/0  p≤ معنی‌دار شد، و تیمار (mg/L)20N10 Fمیزان ویتامین ث و آنتوسیانین کل را نسبت به شاهد 71 و 30 درصد افزایش داد. بیشترین اسیدیته قابل تیتر میوه با مقایسه میانگین 95/1% در تیمار (mg/L) 10N0F اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها