دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1401 
بررسی تأثیر بیوچار و سرکه چوب بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی تحت شرایط تنش شوری

صفحه 151-161

10.22070/hpn.2023.15912.1168

نسیبه عباس زاده؛ حسن ملکی لجایر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ رسول آذرمی؛ علی شاهی قره لر