فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال و ارزیابی مقالات در مجله تغذیه گیاهان باغی شامل 10 مرحله به شرح زیر می باشد:

1.  ارسال مقاله: در مرحله اول مقاله توسط نویسنده مسئول به دفتر مجله ارسال می گردد. ارسال مقاله معمولاً در سامانه اینترنتی مجله انجام می گیرد، در موارد استثنائی ارسال مقاله با ایمیل نیز امکانپذیر است.

2. ارزیابی توسط دفتر مجله: در دفتر مجله کارشناسان، شکل ظاهری مقاله از لحاظ نحوه قرار گرفتن بخش های مختلف مقاله و کیفیت ظاهری به منظور رعایت شکل ظاهری مجله ارزیابی می گردد. در این قسمت محتوای کیفی ارزیابی نمی شود.

3. ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر: در این مرحله، سردبیر مجله مقاله ارسالی را از لحاظ شکل ظاهری، محتوای علمی و سنخیت مقاله با اهداف مجله را کنترل می نماید، چنانچه مقاله ارسالی شرایط لازم برای انتشار را نداشته باشد به نویسنده عودت داده می شود.

4.  ارجاع سردبیر به مدیر مسئول داخلی: پس از تایید مقاله توسط سردبیر، به مدیر مسئول داخلی ارجاع داده می شود تا مراحل بعدی اجرا شود.

5. ارسال به داوران: تمامی مقالات توسط داوران متخصص ارزیابی می گردد. در این مرحله با مشورت هیئت تحریریه مقالات به داوراران تخصصی ارسال          می گردد. (حداقل 2 داور)

6. داوران تخصصی: تخصص، علاقه و در دسترس بودن داوران عوامل مهم در ارزیابی مقالات است و در صورت قبول داوران مراحل بعدی ارزیابی ادامه می یابد در غیر اینصورت به داور دیگر ارسال می گردد. در بعضی از موارد در مورد معرفی داور، از این افراد نظر خواهی می گردد. 

7. انجام ارزیابی مقاله: مقالات توسط داوران چند بار مطالعه می گردد. اولین نگاه داور به جذابیت تحقیق از لحاظ نوآوری و محتوای علمی ارتباط دارد بنابرای اگر در این مرحله مشکلی دیده شود ادامه داوری لغو خواهد شد. در صورت مناسب بودن مقاله از لحاظ محتوای علمی، داور با جزئیات کامل مقاله را بررسی نموده و نظرات خود را در مورد قبول یا عدم قبول و دلایل آن را اعلام می نمایتد. چنانچه مقاله به اصلاح و توضیحات زیاد نیاز داشته باشد توسط داور اعلام می گردد.

8. ار زیابی مقاله توسط مجله: سردبیر وهیئت تحریریه قبل از تصمیم نهائی نظرات داوران را بررسی نمود و اعلام نظر می نمایند. در صورت اختلاف زیاد نظر داوران، مقاله ممکن است به داور دیگر نیز ارسال گردد.

9. ارسال نظر داوران به نویسنده: پس از تائید اولیه نظر داوران، مقاله به نویسنده مسئول ارسال می گردد.

10. نظر نهائی هیئت تحریه: نظرات داوران و مجله بصورت مکتوب در خصوص اصلاح و بهبود مقاله به نویسنده اعلام می گردد. در این مرحله نویسنده لازم است مقاله اصلاح شده را مجدداً به مجله جهت تطبیق داوری ارسال نماید. اگر اصلاحات مورد تایید داوران قرار گرفت معمولا مقاله مورد تایید هیئت تحریریه قرار گرفته و  برای انتشار ارسال می گردد. اگر مقاله مورد تایید نباشد برا ی اصلاحات یا عدم قبول مجدداً به نویسنده مقاله ارسال می گردد.