اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 196
تعداد پذیرش 105

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 104
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 256 روز
درصد پذیرش 54 %