اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 100

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 100
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 252 روز
درصد پذیرش 53 %