راهنمای ارسال و نگارش مقاله

* نشریه تغذیه گیاهان باغی هیچ هزینه ای بابت داوری و انتشار مقاله ها از نویسندگان دریافت نمی کند و مقاله ها به طور رایگان منتشرمی شوند.

       * راهنمای نگارش مقاله 

* چند نکته  مهم در زمان ثبت نام و ارسال مقاله : 

1-نویسندگان مسئول مقالات موظف هستند که در زمان ارسال مقاله نسبت به ثبت دقیق اطلاعات خود و تمام نویسندگان همکار دقت کافی را داشته باشند و اطلاعات ایشان را  به طور کامل و دقیق وارد کنند. مرتبه علمی، وابستگی سازمانی (affiliation)و ترتیب نویسندگان در زمان ارسال مقاله مهم است و این اطلاعات اولیه  در مقاله ی پذیرش شده ثبت و منتشرمی گردد. هر گونه درخواست مبنی بر تغییر وابستگی سازمانی و تغییر رتبه علمی مورد پذیرش نمی باشد و منجر به عدم انتشار مقاله  می گردد. لازم به ذکر است که حذف و یا اضافه کردن افراد بعد از ارسال مقاله تخلف بر اساس قانون اخلاق نشر (Cope) و کمیسیون نشریات وزارت علوم می باشد و منجر به توقف پروسه داوری و برگرداندن مقاله به نویسنده و ارسال مجدد مقاله از ابتدا ، می گردد.
2-در زمان ارسال مقاله، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های تعهد نامه و تعارض منافع که در همین صفحه قرار داده شده است، اقدام فرمایید.در صورت عدم تکمیل و ارسال این فرم ها مقاله به هیچ عنوان بررسی و تعیین داور نمی گردد. 

 

3- مقاله اصلی اولیه و دیگر فایل های مقالات از جمله مقاله اصلاح شده، حتما براساس آیین نامه جدید نگارش در سامانه تهیه و تنظیم گردد. 

 

4- نویسندگان موظف هستند هنگامی که نظرات داوران اولیه برای انجام اصلاحات خدمتشان ارسال می گردد، مقاله اصلاح شده را به همراه فایل جداگانه ی "پاسخ به داوران" ارسال نمایند.
* لازم به ذکر است در هر کدام از مراحل بازنگری مقالات و اعمال نظرات داوران؛ خواسته ها و موارد هر داور با رنگ متفاوت، در داخل فایل اصلی بازنگری شده اعمال شود. همچنین، در فایل پاسخ به داوران ترجیحا جواب سئوالات هر داور با رنگ متفاوت نوشته شود .
این نکته قابل توجه است که، مقاله اصلاح شده بدون فایل پاسخ به داوران، به هیچ عنوان بررسی نمی گردد
  ********************************************************************

تعارض منافع:

 نویسندگان باید همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) در نظر گرفته شود را آشکار سازند و در صورت وجود نداشتن تضاد منافع حتما در متن ذکر شود.

          دانلود فرم تعارض منافع

************************************************************************

فرم تعهدنامه:

نویسندگان مسئول موظف هستند که نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه در زمان ارسال مقاله اقدام نمایند. از آنجایی که ارسال همزمان مقاله به دو نشریه تخلف محسوب می گردد و در صورت انصراف  در نیمه پروسه داوری و ارسال و پذیرش مقاله در سایر نشریات ، هزینه بررسی و داوری انجام شده با توجه به مرحله بررسی مقاله و با تصمیم مسئولین نشریه، از نویسنده مسئول دریافت می گردد. همچنین لازم به ذکر است که پس از آن، از تمام نویسندگان این مقالات ، مقاله ای دریافت نمی گردد و در لیست سیاه نشریه قرار می گیرند. 

 

         * دانلود فرم تعهدنامه

 

نویسندگان مسئول موظف هستند فرم تعهد نامه پرداخت هزینه را تکمیل و به عنوان فایل تکمیلی/اضافی ارسال نمایند.

 

       * دانلود فرم تعهدنامه پرداخت هزینه

 

 *************************************************************************************

شرایط پذیرش مقاله:

  • با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشند.
  • ویژگی­ های مقاله پژوهشی را دارا باشند. (براساس تعاریف و ضوابط شناخته شده علمی )
  • قبلا در نشریه­ های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا به­ طور همزمان برای انتشار به واحد علمی دیگری ارسال نشده باشند.
  • براساس راهنمای نگارش مقاله (template) موجود در سایت، تنظیم شده باشند.