اهداف و چشم انداز

این نشریه یافته های علمی جدید در زمینه فیزیولوژی تغذیه عناصر ضروری و غیر ضروری گیاهان باغی اعم از درختان، سبزیها، گیاهان زینتی و گیاهان داروئی و ادویه ای را منتشر خواهد نمود. اهداف اصلی مجله انتشار اطلاعات در خصوص تعیین نیاز غذائی گیاهان باغی، تاثیر عناصر و اثرات متقابل عوامل محیطی مثل نور، دما و سایر بر رشدو نمو، خصوصیات فیزیولوژیکی و آگرونومیکی، تغذیه متعادل بدون تاثیرات مخرب بر محیط زیست، کارائی جذب عناصر، آلودگی گیاهان باغی از لحاظ عناصر معدنی، تعامل عوامل محیطی ژنتیکی و عناصر، تغذیه گیاهان در شرایط باغ، مزرعه و گلخانه، تغذیه کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی، نقش بسترهای خاکی و غیر خاکی، نقش مواد آلی در تغذیه، متابولیسم عناصر، غنی سازی گیاهان باغی، تغذیه در شرایط تنش مثل شوری و خشکی، نقش میکروارگانیسم ها در تغذیه آب تغذیه ای(Nutrigation) ، تغذیه محصولات اورگانیک، عناصر سنگین و تاثیرات شوری است. اهداف و موضوعات اصلی مورد نظر در این نشریه عبارتند از:

  • تعیین نیاز غذائی گیاهان باغی در کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی
  • تاثیر عناصر غذائی بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت محصول
  • تغذیه گیاهان گلخانه ای و گلدانی
  • ارزیابی بسترهای کشت معدنی و آلی
  • متابولیسم عناصر معدنی در گیاهان باغی
  • آب تغذیه ای یا کود آبیاری
  • نقش ریزجانداران در تغذیه گیاهان باغی
  • اثرات متقابل عوامل محیطی مانند شوری و رطوبت بستر کشت با تغذیه گیاه
  • تاثیر آلاینده ها بر تغذیه گیاهان باغ
  • کارائی جذب یا مصرف عناصر غذائی و تعامل آن با آب مصرفی