درباره نشریه

دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی یک نشریه علمی با فرایند انتشار استاندارد مقالات بوده که اطلاعات و یافته های نوین در مورد تاثیر عناصر غذائی ضروری و غیر ضروری بر خصوصیات فیزیولوِژیکی، رشدی، عملکرد و کیفیت گیاهان باغی را ارائه می ­نماید. این نشریه، دوفصلنامه می باشد که در یک سال، 2 بار ( بهار- تابستان و پاییز - زمستان ) منتشر می گردد. با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی، مقالات این مجله بر گیاهان باغی شامل درختان میوه، سبزی ها، محصولات گلخانه ای، گیاهان زینتی و گیاهان داروئی متمرکز شده است. از آنجائیکه یکی از اهداف مهم انتشار این مجله کاربردی بودن اطلاعات آن در حوزه کشاورزی می باشد، بنابراین اطلاعات مقالات نه تنها بایستی مکانیسم تاثیر عناصر غذائی را بررسی نماید بلکه عمکلرد اعم از میوه، برگ یا ماده موثر، و همچنین کیفیت محصول نیز مد نظر قرار گیرد. با توجه به رشد گیاه که متاثر از عوامل محیطی مثل نور، دما و سایر عوامل می باشد اثرات متقابل تغدیه با این عوامل نیز از اهداف مجله می باشد. موضوعات اصلی مورد نظر در این مجله عبارتند از:

  1. تعیین نیاز غذائی گیاهان باغی در کشتهای بدون خاک (هایدروپونیک) و خاکی
  2. تاثیر عناصر غذائی بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت محصول
  3. تغذیه گیاهان گلخانه ای و گلدانی
  4. ارزیابی بسترهای کشت معدنی و آلی
  5. متابولیسم عناصر معدنی در گیاهان باغی
  6. آب تغذیه ای یا کود آبیاری
  7. نقش ریزجانداران در تغذیه گیاهان باغی
  8. اثرات متقابل عوامل محیطی مانند شوری و رطوبت بستر کشت با تغذیه گیاه
  9. تاثیر آلاینده ها بر تغذیه گیاهان باغ
  10. کارائی جذب یا مصرف عناصر غذائی و تعامل آن با آب مصرفی

 

خلاصه اطلاعات اصلی نشریه:

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد

دوره انتشار:  دوفصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: بهار و تابستان 1397

محورهای مطالعاتی: مقاله‌های پژوهشی تخصصی که در زمینه تغذیه گیاهان باغبانی شامل درختان میوه و زینتی، سبزی ها، گل ها و درختچه های زینتی، گیاهان داروئی و ادویه ای

زبان: فارسی و با چکیده مبسوط انگلیسی

نحوه انتشار نشریه: الکترونیکی

نحوه دسترسی به مقالات : دسترسی کاملا باز به تمام متن (Open Access)

رتبه‌ در ارزیابی: بدون ارزیابی در ارزیابی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

متوسط زمان ارزیابی مقالات: حدود یک ماه

نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات واصله: 46 درصد

نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس (بدون نام دو سویه (Double Blind) و حداقل دو داور و یک داور تطبیقی...

نوع مجوز دسترسی به متن کامل مقالات: به صورت « ارجاع 4.0 بین‌المللی» (CC-BY). (اطلاعات بیشتر)