بررسی تأثیر بیوچار و سرکه چوب بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم گیاهی. گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه علوم گیاهی. گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

افزودن ترکیبات آلی ارزان قیمت و قابل دسترس به خاک برای رفع اثرات تنش­ها توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این پژوهش اثرات  بیوچار صفر، 5 و 10 گرم در هر گلدان (معادل صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و سرکه چوپ به مقدار صفر، 2 و 4 میلی­لیتر در هر گلدان (معادل صفر، 2000 و 4000 لیتر در هکتار) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی تحت شرایط تنش شوری کم، متوسط و شدید ( به ترتیب 4/0، 1/2 و 2/4 دسی زیمنس بر متر)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی بر روی گیاه جعفری آفریقایی انجام شد. با افزایش تنش شوری طول دوره گلدهی، قطر ساقه گل، اندازه گل، تعداد گل، رطوبت نسبی آب برگ به شدت کاهش یافت ولی میزان نشت یونی از برگ­ها و میزان فنل کل افزایش چشمگیری داشت. کاربرد سرکه چوب اندازه گل، رطوبت نسبی آب برگ را افزایش و میزان نشت یونی را به طور معنی­داری کاهش داد. استفاده از بیوچار نیز طول دوره گلدهی، قطر ساقه گل، اندازه گل، تعدا گل، روطبت نسبی آب برگ را افزایش ولی روی نشت یونی تاثیر معنی­داری نداشت. بیشترین وزن خشک بوته (7/18 گرم) در تیمار 10 گرم از بیوچار در شرایط تنش کم و کمترین وزن خشک (5/8 گرم) مربوط به تیمار شاهد در شرایط تنش شدید به­ دست آمد. گیاهان تیمار شده با بیوچار و سرکه چوب در شرایط تنش کم و متوسط پایداری کلروفیل برگ بیشتر و معنی­داری نسبت به شاهد داشتند ولی در شرایط تنش شدید فقط تیمار بیوچار 10 گرم شاخص پایداری کلروفیل را نسبت به شاهد به­طور معنی­دار افزایش داد. با افزایش شدت تنش میزان فعالیت آنزیم­های آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در گیاه افزایش یافت. در شرایط تنش کم بیوچار و سرکه چوب تاثیری روی فعالیت آنزیم­ها نداشتند، درحالیکه در شرایط تنش شدید، فعالیت آنزیم­ها را کاهش دادند. به نظر می­رسد بیوچار و سرکه چوب با بهبود روابط آبی گیاه و یا بهبود شرایط خاک اثرات تنش شوری را کاهش می­دهند.  

کلیدواژه‌ها


Atchima, D., J. Sanitchon., P. Pongdontri., N. Jongrungklang., and D. Jothityangkoon. 2018.  Potential of wood vinegar for enhancing seed germination of three upland rice varieties by suppressing malondialdehyde production. Agrivita Journal of Agricultural Science, 40(2): 371-380
Buss, W., C. Kammann., and H.W. Koyro. 2011. Biochar reduces copper toxicity in Chenopodium quinoa Willd. In a sandy soil. Journal of   Environtal Quality, 40: 1-9.
Fiaz, K., S. Danish, U. Younis., S.A. Malik. M.H. Raza Shah., and S. Niaz, 2014. Drought impact on Pb/Cd toxicity remediated by biochar in Brassica campestris. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 14(4):845-854
Giannopolitis, C.N., and S.K. Reis.1997. Superoxide dismutase I. Occurrence in higher plants. Plant Physiology, 59: 309-314.
Johannes L., C. Matthias. B. Rillig., AJanice T., A. Caroline., C. Masiello., C. William. D. Hockaday., and D. Crowley. 2011. Biochar effects on soil biota - A review. Soil Biology & Biochemistry, 43: 1812-1836.
John, C. 1999. Low temperature tolerance of blackcurrant flower. Hort Science, 34: 855–859.
Kim, H.S., K.R. Kim., J.E. Yang., Y.S. Ok., G. Owens., T. Nehls., G. Wessolek., and K.H. Kim, 2016. Effect of biochar on reclaimed tidal land soil properties and maize (Zea mays L.) response. Chemosphere, 142:153-159.
Kunmiao, Zh., S. Gu., J. Liu., T. Luo., Z. Khan., K. Z., and L. Hu.2021. Wood Vinegar as a Complex Growth Regulator Promotes the Growth, Yield, and Quality of Rapeseed. Agronomy, 11: 5-10.
Marleena, H., O. Penttinen., K. Tiilikkala., and H. Setälä. 2013. The effects of biochar, wood vinegar on glyphosate leaching and degradation. European Journal of Soil Biology. 58: 1-7.
Minguez-Mosquera, M.I., and A. Perez-Galvez. 1998. Color quality in Paprika oleoresins. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46: 5124-5127.
Nakano, Y., and K. Asada. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol. 22: 867-880.
Ranjbar,S,E. Chamani,H.M. Lajayer, Hadwl, Y. Poorbeyrami - Hir 2020. Effects of zinc fertilizers on growth and quality of petunia plant under drought stress condition. Journal of Horticultural Plant Nutrition. 3 (1): 161-172.
Sean, C., A. Thomas., S. Frye., N. Gale., M. Garmon., R. Launchbury., N. Machado., S. Melamed., M. Jessica., P. Alexandre., C. Winsborou. 2013. Biochar mitigates negative effects of salt additions on two herbaceous plant species. Journal of Environmental Management. 129: 62-68
Shafiee, M., and Azadi, P. 2013.the comparison of ornamental plants of Iran and other countries. Agricultural learning Press. 40 pp.
Singh, R., M.L. Meena, S., Verma, S.K., Mauriya, S., Yadav. V. Kumar., V. Singh. L. Kumar., and S.K. Maurya, 2019. A review on effect of pinching on growth, flowering, and flower yield of marigold. Indian Journal of Pure Applied Bioscience, 7 (4):493-501.
Tabart, J., C. Kevers., J. Pincemail., J. Dfraigne., and J. Dommesa. 2009. Comparative antioxidant capacities of phenolic compounds measured by various tests. Food Chemistry, 113: 1226 – 33.
Zhang, Z.Y., J. Abuduwaili., and F.Q. Jiang. 2015. Sources, pollution statue and potential ecological risk of heavy metals in surface sediments of Aibi Lake, Northwest China. Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 36 (2): 490-496.