اثر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین

2 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

3 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی، آزمایشی به‌صورت کرت­های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قمصر شهرستان کاشان،‌ انجام شد. کود نیتروژن در سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در کرت­های اصلی، تراکم در سه سطح 6، 9 و 12 گیاه در مترمربع در کرت­های فرعی و کود زیستی در سه سطح عدم تلقیح، تلقیح با میکوریزا و تلقیح با ازتوباکتر در کرت­های فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثرات کود نیتروژن، تراکم و کود زیستی بر تعداد برگ، وزن‌تر و خشک، طول ریشه، میزان فلاونوئید، نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه معنی­دار بودند. مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تمام صفات شد. اثرکودهای زیستی نسبت به شاهد بدون کود بر صفات بررسی شده معنی­دار و مثبت بود. تأثیر مثبت میکوریزا بر صفات فلاونوئید، فسفر و پتاسیم بیشتر از ازتوباکتر بود. در بین اثرات متقابل دو گانه، تراکم در کود زیستی و تراکم در کود نیتروژن برای صفات تعداد برگ و طول ریشه معنی­دار بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود زیستی نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود نیتروژن نیز نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص مشاهده شد. اثر متقابل کود نیتروژن، تراکم و کود زیستی فقط در صفت وزن‌تر معنی­دار گردید. بیشترین وزن‌تر(8/1848 گرم در مترمربع) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، تراکم 12 بوته در مترمربع و کاربرد ازتوباکتر حاصل گردید که افزایش 168 درصدی وزن‌تر نسبت به شرایط عدم مصرف نیتروژن و کود زیستی در تراکم شش بوته در مترمربع (با 5/688 گرم در مترمربع) را سبب شد. 

کلیدواژه‌ها


احمدیان، ح.، قنبری، ع.، گلوی، م.، 1385.، اثر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) . مجله پژوهشهای زراعی ایران. 4(2): 207-216.
امرایی، ب.، اردکانی، م. ر.، رفیعی، م.، پاکنژاد، م.، رجالی ، ف.، 1395.، بررسی تاثیر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر برعملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم. مجله زراعت و اصلاح نباتات. 12 (2): 1-17.
امیدبیگی، ر.، 1383. رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، انتشارات به نشر، مشهد، 347 صفحه.
امیدبیگی، ر.، م. فخر طباطبایی و ت، اکبری. 1380. اثر کود نیتروژن و آبیاری بر باروری (رشد، عملکرد دانه و مواد موثره)  کتان روغنی. مجلهعلومکشاورزیایران. 33 (1): 53-64.
حسین­پور، م.، پیرزاد ،ع. ر.، حبیبی، ح.، فتوکیان، م، ح.، 1390.، تأثیر کود بیولوژیک نیتروژندار (ازتوباکتر) و تراکم بوته برعملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس در گیاه دارویی آنیسون.  نشریهدانشکشاورزیوتولیدپایدار. 2(21): 70-86.
خسروی، ه.، 1393.، ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک . نشریهمدیریتاراضی. 2 (2): 79-94.
درزی ،م، ت.، قلاوند، ا.، سفیدکن، ف.، رجالی، ف.، 1387.، تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد در رازیانه  (Foeniculum vulgare). مجلهتحقیقاتگیاهانداروییومعطرایران .22(4):  276-292.
ذوالفقاری، م.، ناظری، و.، سفید کن، ف.، رجالی، ف.، 1393.، بررسی تاثیر گونه های مختلف مایکوریزا بر ویژگی­های رشدی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.). مجله تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). 37 (4): 47-56.
رحیمی، ل.، علی اصغرزاده، ن.، اوستان، ش.، 1390.، اثر سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و فسفر گیاه گندم در شرایط گلخانه ای. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 15 (58): 159-171.
رسام، ق.، نداف، م.، سفید کن، ف.، 1386. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه انیسون(Pimpinella anisum) . مجله پژوهش و سازندگی. 75: 127-133.
رئیسی، ر.، فاخری، ب.، مهدی نژاد، ن.، 1398.، ارزیابی اثر قارچ میکوریزا Glomus fascollaria بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، رنگیزه­های نورساختی و فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی کاسنی(Cichorium intybus L.) تحت تنش خشکی. مجله تنش­های محیطی در علوم زراعی. 12 (2): 495-505.
سپهری، ا .، وزیری مجد، ز.،1393. اثر نانو کود آهن و روی بر عملکرد کمی کاسنی (Cichorium inyubus L.) در تراکم­های مختلف گیاه. مجله علوم کشاورزی و تولید پایدار. شماره ویژه: 61-74.
طاهری اصغری، م‌.، 1389. تأثیر تنش کم آبی بر تعدادی از صفات در گیاه دارویی کاسنی .(Cichorium intybus L.) تحت تراکم­های مختلف گیاهی. مجلهاکوفیزیولوژیگیاهانزراعی. 2(3): 147-155.
عظیمی، ریحانه جنگجو، محمد اصغری، ح.، 1392.، تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی. مجله پژوهشهای زراعی ایران. 11(4): 666-676.
ﻋﻤﺎد، م.، ﻏﯿﺒﯽ، ف.، رﺳﻮﻟﯽ، س. م.، ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﺰاده، ر.، ﻣﺤﻤﺪی ﺟﻮزاﻧﯽ، س.، 1391. ﮐﺎﺳﻨﯽ. اﻧﺘﺸارات ﭘﻮﻧﻪ. 48 صفحه.
فدائی، ا.، پرویزی، ی.، گردکانه، م.، خان احمدی، م.، 1397. تأثیر القای سویه­های قارچ میکوریزا Glomus mosseae) و Glomus intraradiceae) و فسفر بر رشد و ترکیبات فیتوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی. فصلنامه گیاهان دارویی. 2 (66): 117-130.
فصیحی، م.، شمشیری، م. ح.، کریمی، ح. ر.، روستا،  ر.، 1391. اثرمیکوریزا آربوسکولار (Glomus mosseae)  بر رشد خیار گلخانه­ای (Cucumis sativus cv. Nahid)  در سطوح مختلف از بی کربنات سدیم در آب آبیاری. مجله علوم و فنون کشت گلخانه­ای. 5 (17): 53-62.
کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، عزیزی، م.، 1385. اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه (Foenicolum vulgare) . مجله پژوهشهایزراعیایران. 4 (1): 131 -140.
مکی­زاده تفتی، م.، چایی­چی، م، ر.، نصراله­زاده، ص.، خاوازی، ک.، 1391. ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.). نشریهدانشکشاورزیوتولیدپایدار. 22(1): 1-12.
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ، م. ج.،  ﻃﻬﺮاﻧﯽ، م. م.، 1379. ﻧﻘﺶ رﯾﺰﻣﻐزیﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮلات ﮐﺸﺎورزی (ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺮد با تاثیر کلان). اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. 328 صفحه.
نجفی، ه.، خدابنده، ن.، پوستینی، ک.، پوردوایی، ه.، 1376. تأثیر الگو و تاریخ کاشت بر صفات زراعی سویا. مجله علوم کشاورزی. 28: 65-81.
نقدی بادی، ح.، زینلی مبارکه، ز.، امیدی، ح.، رضازاده، ش.،1391. تغییرات مورفولوژیک، زراعی و فیتوشیمیایی گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی. فصلنامه گیاهان دارویی. 2(9): 145-156.
یزدانی، د.، شهنازی، س.، سیفی، ح.، 1383. کاشت،داشتوبرداشتگیاهاندارویی.  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی. 178 صفحه.
Bago, B., Pfeffer, P. and Shachar-Hill, Y. 2008. Could the urea cycle be translocating nitrogen in the arbuscular mycorrhizal symbiosis. New Phytologist. 149 (1): 4-8.
Cardoso, I. M. and Kuyper, T. M. 2006. Mycorrhizal and tropical soil fertility. Agriculture, Ecosystems and Environment.116: 72-84.
Chang, C., Yang, M., Wen, H. and Chern, J. 2002. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food Drug Analaysis. 10: 178-182.
El-Yazeid, A. A., Abou-Aly, H. E., Mady, M. A. and Moussa, S. A. M. 2007. Enhancing growth, productivity and quality of squash plants using phosphate dissolving micro-organisms (bio phosphor) combined with boron foliar spray. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 3(4): 274-286.
Flores, E., Frias, J. M. and Herrero, A. 2005. Photosynthetic nitrate assimilation in cyanobacteria. Photosynthesis Research. 83: 117-133.
Garrity, G. M., Bell, J. A. and Lilburn, T. 2005. Class III. Gammaproteobacteria class. In Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2nd edn, vol. 2 (The Proteobacteria), part B (The Gammaproteobacteria), p. 1. Edited by D. J. Brenner, N. R. Krieg, J. T. Staley & G. M. Garrity. New York.
Graham, J. H. 2001. What do root pathogens see in mycorrhizas. New phytology. pp 357-359.
Gupta, M., Kiran, S. H., Gulati, A., Singh, B. and Tewari, R. 2012. Isolation and identification of phosphate solubilizing bacteria able to enhance the growth and aloin-A biosynthesis of Aloe barbadensis Miller. Microbiology Research. 167: 358-363.
Jones, J. B. and Case, V. W. 1990. Sampling, handling and analyzing plant tissue sample. Pp: 389-429. In: R.L. Westerman (Ed) Soil Testing and Plant Analysis. SSSA, No.3, Madison, WI.
Joshee, N., Mentreddy, S. R. and Yadav, K. 2007. Mycorrhizal fungi and growth and development of micropropagated Scutellaria integrifolia plants. Industrial Crops and Products. 25: 169-177.
Kapoor, R., Giri, B. and Mukerji, K. G. 2002. Mycorrhization of coriander (Coriandrum sativum) to enhance the concentration and quality of essential oil. Journal of the Science of Food and Agriculture. 82(4): 339- 342.
Kapoor, R., Giri, B. and Mukerji, K. G.  2004. Improved growth and essential oil yield and quality in foeniculum vulgare Mill on mycorrhizal inoculation supplemented with P-fertilizer. Bioresource Technology. 93: 307-311.
Karthikeyan, B., Abdul Jaleel, C., Lakshmanan, G. M. A and Deiveekasundaram, M. 2008. Studies on rhizosphere microbial diversity of some commercially important medicinal plants. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 62: 143- 145.
Kazemi, Z., Esmaeili, M., Amini, A., Bankesaz, M. and Moarefiyan, A. 2008. Effect of planting pattern and plant density changes on yield and yield components of two cultivars of maize. Journal of agriculture and natural resources. 26:38-45.
Kizilkaya, R. 2008). Yield response and nitrogen concentration of spring wheat inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering. 33: 150-156.
 
Liu, J., WU, L., Wei, S. H., Xiao, X., Su, C., Jiang, P., Song, Z., Wang, T. and Yu, Z. 2007. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth, nutrient uptake and glycyrrhizin production of licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch). Plant Growth Regulation. 52: 29-39.
Mulabagal, V., Wang, H., Ngouajio, M., Nair, M. G., 2009. Characterization and quantification of health beneficial anthocyanins in leaf chicory (Cichorium intybus) varieties. European Food Research and Technology. 230 (1): 47-53.
Nandagopal, S., Kumari, B.R., 2007. Phytochemical and antibacterial studies of Chicory (Cichorium intybus L.)-Amultipurpose medicinal plant. Advances in Biological Research. 1(1-2), 17-21.
Olsen, S. R. and Sommers, J. F. 1982. Phosphorus. Pp: 403-430, In: A.L. Page (ed.), Methods of soil Analysis. Agronomy. No. 9, part 2: Chemical and microbiological properties, 2nd edition, American Society and Agronomy Madison. WI. USA.
Pal, K. K., Tilak, K. V., Saxena, A. K., Dey, R. and Singh, C. 2001. Suppression of maize root diseases caused by Macrophomia phaseolina, Fusarium moniliforme and Fusarium graminaerum by plant growth promoting rhizobacteria. Microbiology Research. 156: 209-223.
Rajendran, K. and Devaraj, P. 2004. Biomass and nutrient distribution and their return of Casuarina equisetifolia inoculated with biofertilizers in farm land. Biomass and Bioenergy. 26: 235-249.
Rees, S. B and Harborne, J. B. 1985. The role of plant density in the dry matter yield of the chicory plant. Phytochemistry. Oxford, England. Pergamon Press. 24 (10): 2225-2231.
Shaalan, M. N. 2005. Influence of biofertilizers and chicken manure on growth, yield and seeds quality (Nigella sativa L.) plants. Egyptian Journal of Agricultural Research. 83: 18-28.
Shady, M. A., Ibrahim, I. and Afify, A. H. 1984. Mobilization of elements and their effects on certain plant growth characteristics as influenced by some silicate bacteria. Egyptian Journal of Botany. 27(1-7): 17-30.
Shahmohammadi, F., Darzi, M. T. and Haj Seyed Hadi, M. R. 2014. Influence of Compost and Biofertilizer on yield and essential oil of dill (Anethum graveolens L.). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2 (2): 446-455.
Sharma, D., Kapoor, R. and Bhatnagar, A. K. 2008. Arbuscular mycorrhizal (AM) technology for the conservation of Curculigo orchioides Gaertn: an endangered medicinal herb. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 24(3): 395-400.
Tilak, K. V. B. R., Ranganayaki, N., Pal, K. K., De, R., , A. K., Shekhar Nautiyal, C., Shilpi Mittal, A. K., Tripathi, A. K. and Johri, B. N. 2005. Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science. 89: 136-150.
Toncer, O. and Kizil, S. 2004. Effect of seed rate on agronomic and technologic characters of Nigella Sativa L. International Journal of Agriculture and Biology. 6(3): 529-532.
Van Arkel, J., Vergauwen, R., Sevenier, R., Hakkert, J. C., Van Laere, A., Bouwmeester, H. J., Koops, A. J. and Van der Meer, I. M. 2012. Silk filling, inulin metabolizing enzymes and carbohydrate status in field grown chicory (Cichorium intybus L.). Journal of Plant Physiology. 169: 1520-1529.
Wensing, A., Braun S. D, Buttner, P., Expert, D., Volksch, B., Ulrich, M. S and Weingart, H. 2010. Impact of siderophore production by Pseudomonas syringae pv. Syringae 22d/93 on epiphytic fitness and biocontrol activity against Pseudomonas syringae pv. Glycinea 1a/96. Applied and Environmental Microbiology. 76(9): 2704-2711.
Woller, D. and Thomashow, L. S. 1993. Use of rhizobacteria for biocontrol. Curr. Opin. Biotechnol. 4: 306–311.
Yamawaki, K., Matsumura, A., Hattori, R,, Tarui, A., Amzad Hossain, M., Ohashi, Y. and Daimon, H. 2013. Effect of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi on growth, nutrient uptake and curcumin production of turmeric (Curcuma longa L.). Agricultural Science. 4 (2): 66-71.
Yasari, E., Patwardhan, A. M., Ghole, V. S., Ghasemi Chapi, O. and Asgharzadeh, A. 2007. Bio fertilizers impact on canola (Brassica napus L.) seed yield and quality. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences. 9(3): 701-707.