دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-150 
3. تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه

صفحه 33-45

10.22070/hpn.2020.4898.1053

مهدی کعب عمیر؛ اعظم جعفری؛ حمیدرضا روستا؛ مصطفی شیرمردی


4. تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

صفحه 46-69

10.22070/hpn.2019.4861.1049

عباس نصیری دهسرخی؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ حسن مکاریان؛ داریوش رمضان؛ پروانه استخدامی


شماره‌های پیشین نشریه