تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان

2 Imam hossein

3 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

4 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی ، دانشگاه اردکان

10.22070/hpn.2020.4548.1030

چکیده

در این پژوهش تأثیر باکتری‌های افزایش دهندۀ رشد گیاهی (ایزوله‌های R8 Pseudomonas putida و P. fluorescens R153) بر ارقام پسته شامل بادامی زرند، اکبری و احمدآقایی در یک خاک شور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که استفاده از باکترهای محرک رشد (ایزوله‌های R8 وR115) باعث افزایش مقدار شاخص‌های رشدی از جمله وزن تر و خشک ساقه و ریشه همچنین، سطح و تعداد برگ شد. باکتری R8 باعث افزایش وزن خشک ریشه و وزن تر اندام هوایی به ترتیب به میزان 74 و 54% نسبت به شاهد در رقم بادامی شد. سطح برگ و تعداد برگ به میزان 81 و 30% در تیمار استفاده از باکتری محرک رشد R8 در رقم بادامی افزایش پیدا کردند. محتوای نسبی آب برگ (RWC)، میزان پرولین، کلروفیل کل، a و b و کاروتنوئید نیز به وسیلۀ کاربرد باکتری‌های محرک رشد به خصوص R8 P. putida بهبود یافت. تیمار باکتری R8 در رقم بادامی قادر به افزایش جذب عناصر پتاسیم و فسفر به میزان 35% (برگ)، 43% (ریشه)؛ 61% (برگ) و 53% (ریشه) شد. نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد باکتری‌های محرک رشد به علت ترشح ترکیبات موثر در رشد گیاه قادر به افزایش شاخص‌های رشدی همچنین، فیزیولوژیکی حتی در گیاهانی که در شریط تنش شوری قرار دارند می‌شود.

کلیدواژه‌ها