تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی در شرایط رقابت با علف‌های هرز، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان مبارکه انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل کود مرغی در دو سطح (0 و 8 تن در هکتار)، سولفات روی در سه سطح (0، 2 و 4 گرم در لیتر) و مدیریت علف‌های هرز در دو سطح (عدم وجین و وجین) بودند. نتایج نشان داد محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در شرایط وجین علف‌های هرز، باعث افزایش معنی‌دار کلروفیل برگ، وزن خشک برگ و عملکرد به ترتیب به میزان 1/9، 9/16 و 9/18 درصد در مقایسه با عدم مصرف کود روی گردید. بیشترین وزن خشک ساقه (6/24 گرم در بوته)، مواد جامد محلول (0/12 درصد) و محتوای نسبی آب برگ (5/65 درصد) با محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در تلفیق با کود مرغی به دست آمد. نتایج نشان داد در شرایط تداخل با علف‌های هرز، مصرف کود مرغی باعث کاهش معنی‌دار کلروفیل برگ، تعداد برگ در بوته، تعداد میوه در بوته و عملکرد به ترتیب به میزان 5/4، 4/6، 0/20 و 8/4 درصد و همچنین باعث افزایش زیست‌توده علف‌های هرز به میزان 0/15 درصد نسبت به عدم مصرف کود مرغی گردید. در مجموع می‌توان اظهار داشت کاربرد کود مرغی در تلفیق با عنصر کم‌مصرف روی در شرایط وجین علف‌های هرز، موجب افزایش رشد و عملکرد طالبی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها