تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، کرمان، ایران

10.22070/hpn.2020.4898.1053

چکیده

در این پژوهش تاثیر آبیاری با پساب استخر پرورش ماهی بر مشخصه‌های رشدی گیاهان ریحان و خرفه بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار آب آبیاری (1-آب رودخانه،2- آب استخر ماهی و 3- مخلوط 50 درصد آب رودخانه و 50 درصد آب استخر) و سه تکرار روی دو گیاه ارزشمند دارویی (ریحان و خرفه) در شهرستان شوش (استان خوزستان) اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری با پساب استخر ماهی بر افزایش صفات اندازه‌گیری شده به‌ویژه وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و مقدار جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم در ریحان و خرفه تاثیر معناداری داشت و حتی در تیمار مخلوط آب رودخانه و استخر ماهی نیز، افزایش معنی‌داری نسبت به تیمار آب رودخانه مشاهده شد. مقدار جذب نیتروژن در اثر آبیاری با پساب ماهی به ترتیب 7/407 و 2/482 درصد در ریحان و خرفه افزایش معنادار داشت. براساس نتایج این پژوهش بخش خوراکی این سبزیجات شامل برگ و ساقه با آبیاری بوسیله پساب استخر پرورش ماهی و بدون افزودن کود اضافی، افزایش یافت. همچنین از آنجا که آب استخر عناصر غذایی دارد که می‌تواند نیازهای رشدی گیاه را تامین کند بنابراین استفاده از آب خروجی از استخر پرورش ماهی در کشت سبزیجات ریحان و خرفه قابل توصیه بوده و برای سایر سبزیجات نیاز به بررسی‌های بیشتر است.

کلیدواژه‌ها