بهبود شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل رز رقم (Bordeaux) با کاربرد اسید هیومیک و قارچ‌های (Glomus etunicatum) و (Piriformospora indica)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

2 2- استادیار پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ایران.

4 استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک، قارچ میکوریزا (Glomus etunicatum) و قارچ اندوفیت (Piriformospora indica) روی برخی از صفات گل رز رقم مشکی hybrida cv. 'Bordeaux') (Rosa در شرایط کشت بدون خاک گلخانه‏ای انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار مستقل و سه تکرار طراحی گردید. تیمارها شامل محلول پاشی اسید هیومیک در غلظت 300، 600 و 900 ppm، اسید هیومیک 300، 600 و 900 ppm (محلول پاشی)+50 گرم قارچ میکوریزا (تلقیح با محیط ریشه) ، قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا عصاره اسپورPD، میسیلیومPD، میسیلیومMp، عصاره محیط کشت Mp، عصاره محیط کشت PD (تلقیح با محیط ریشه) و شاهد بودند. صفات ارتفاع شاخه، طول و قطر جام‌گل، دوام‌گل، فعالیت آنزیم کاتالاز و پروکسیداز، کلروفیل (a, b) و آنتوسیانین اندازه-گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان صفات اندازه‌گیری شده در اثر تیمار اسید هومیک ppm300 + قارچ میکوریزا 50 میلی گرم، تیمار اسید هیومیک ppm300 و تیمار قارچ پیریفورموسپورا (عصاره اسپور) مشاهد گردید.

کلیدواژه‌ها