مقایسه رشد و عملکرد دو رقم توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch) در شرایط کشت خاکی و بدون خاک در فضای باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

استان مازندران به‌عنوان دومین تولیدکننده توت‌فرنگی کشور محسوب ‌می‌شود و رقم کاماروسا کشت غالب این استان را تشکیل می‌دهد. برای این منظور در دو آزمایش جداگانه اما هم‌زمان، شرایط کشت خاکی رایج در منطقه در کنار کشت بدون خاک برای دو رقم کاماروسا و گاویوتا فراهم و در پایان دوره صفات رویشی بوته شامل برگ، طوقه و ریشه در کنار تجزیه عناصر برگ و خاک مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد در کشت بدون خاک ارقام کاماروسا و گاویوتا در عملکرد و صفات مختلف رویشی به‌جز وزن تر و حجم ریشه، با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند؛ اما در کشت خاکی رقم کاماروسا در بیشتر صفات مرتبط به برگ، طوقه و ریشه به‌طور معنی‌داری برتر از رقم گاویوتا بود. نتایج تجزیه غلظت عناصر غذایی محیط ریشه در کشت خاکی نشان داد میزان روی و مس در محیط ریشه گیاه چند برابر حد مطلوب بوده و بوته‌ها در معرض بیش‌بود این عناصر قرار داشتند. با این حال غلظت نیتروژن برگ کمتر از حد مطلوب دیده شد و جذب پتاسیم در رقم گاویوتا با کارایی بهتری نسبت به کاماروسا صورت گرفت. نتایج نهایی نشان داد که با توجه به موفقیت رقم گاویوتا در کشت بدون خاک، عدم توفیق آن در کشت مزرعه‌ای مرتبط با عوامل خاکی مانند سمیت مس ناشی از عدم رعایت اصول مدیریتی بوده و ارتباطی با اقلیم منطقه ندارد. بنابراین کشت این رقم در مازندران با مدیریت تغذیه‌ای ویژه یا کشت بدون خاک امکان‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ک.، قلی زاده، ح.، عبادزاده، ح.ر، حسین پور، ر.، حاتمی، ف.، ابدشاه، ح.، رضایی، م.م.، کاظمی فرد، ر.، و فضلی، م.، 1394. آمار جهاد کشاورزی، 156ص.
ایزدیار، س.ا.،  صادقی، ح.، و بهمنیار، ح.، 1393. تأثیر محیط کشت و سرما‌دهی بر ویژگی‌ های کمّی و کیفی سه رقم توت‌­فرنگی. مجله علوم باغبانی. 45 (2): 217-223.
جلیلی مرندی، ر.، 1387. میوه های کوچک، انتشار جهاد دانشگاه ارومیه، چاپ دوم.
حسینی، ر.ا.، جاشی، س.، سلطانی، ا.، کلاته، م.، و زاهد، م.، 1392. اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن گندم. مجله علوم زراعی ایران، 11 (2): 300-306.
خوشکام, س.گ.، ۱۳۸۹، ارزیابی عملکرد، خصوصیات کمی و کیفی ارقام توتفرنگی در شرایط گلخانههای منطقه جیرفت وکهنوج، پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 شادمهری، ف.،چالوی. و.، و صادقی. ح.، 1396. بررسی اثر زمان کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه سه رقم توت­فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری.
صالح احمدی، س.د.، نیک خواه، ر.، خادمی، ر.،  نوریزدان، ه.ر.، 1393. بررسی عملکرد و صفات کمی و کیفی ارقام توت فرنگی در گلخانه ها آب و هوا در بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، باغبانی. دانشگاه فارسی خلیج فارس، بوشهر.
عرب تاژاندره ، ا.، اسماعیلی، ا.، رضایی نژاد، ا.ح.، کرمی، ف.، و ابراهیمی، س.، 1394. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 20 رقم توت فرنگی در آب و هوای کردستان. ششمین کنگره یافته های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج.
قادری، ن.، سی و سه مرده، ع.، 1392. اثر تنش آب در برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی در سه رقم توت فرنگی. مجله علوم باغبانی، 44 (2): 129-136.
منیعی، ح.،  1385. توت فرنگی. انتشار موسسه دشت مشوش.
Bussell, W. T., Ennis, I. L., Triggs, C. M., and Pringle, G. J. 2005. Performance of new Californian strawberry cultivars in Auckland. Agronomy New Zealand 35: 33-37.
De Herralde, F., Savé, R., Aranda, X. and Biel, C. 2010. Grapevine Roots and Soil Environment: Growth, Distribution and Function. In: S. Delrot, H. Medrano, E. O. L. Bavaresco, S. Grando, (Eds), Methodologies and Results in Grapevine Research. (Pp.2-20.) Springer Science.
Ebrahimi, R., Souri, M. K., Ebrahimi, F. and Ahmadizadeh, M. 2012. Growth and yield of strawberries under different potassium concentrations of hydroponic system in three substrates. World Applied Sciences Journal 16: 1380 -1386.
Galletta, G. J. and Bringhurst, R. S. 1990. Strawberry Management. P 83-156, In: G.J. Galeta and D.G. Himelrick. (Eds) Small Fruit Crop Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.
Jakson, D. and Looney, N. 1993. Temperate and subtropical fruit production. Lincoln University, New Zealand.
Jiajan, L, Yuhua, L., Guodong, D., Hanping, D. and Mingqin, D. 2005. A natural pentaploid strawberry genotype from the Changbai Mountain in northeast china. Horticultural Science 40: 1194-1195.
Malakouti, M. J., Moshiri, F., Ghaibi M. N. and Molavi, S. 2005. Optimum levels of nutrients in soils and some agronomic and horticultural crops (part 2: horticultural crops). Technical Bulletin No. 406. Sana Publication.
Mehraban, P. and Abdolzadeh, A. 2012. Effect of iron excess on the andioxidant activity and patterns of protein electrophoresis in Oryza sativa var. shafagh. Journal of Plant Production 19: 85-106.
Nankali, A., Karami, F. and Sarseifi, M. 2014. Evaluation of new strawberry cultivars for Iran. ActaHorticulture 1049: 423-430.
Ozuygur, M., Paydaş kargi, S. and Kafkas, E. 2006. Investigation on yield, fruit quality and plant characteristics of some local, european and american strawberry varieties and their hybrids. Agriculturae Conspectus Scientificus 71 (4):175-180.
Rice, R. P. J. 1990. Effects of cultivar and environmental interactions on runner production, fruit yield and harvest timing of strawberry in Zimbabwe. Acta Horticulture 279, 327-332.
Shaw, D. V. 1998. Strawberry plant named 'Gaviota'.
Southey, J. M. 1992. Root distribution of different grapevine rootstocks on a relatively saline soil. SouthAfrican Journal of Enology Vitic 13:1-9.
Trejo-Tellez, L. I. and Gomez-Merino, F. C. 2014. Nutrient management in strawberry. Effects on yield, quality and plant health. In book: Strawberries: Cultivation, Antioxidant Properties and Health Benefits, Chapter: 11. Publisher: Nova Science Publishers. P. 239-267.
Voth , V., Ana, S., Shaw, D. V., Brinhurst, R. S. 1994. Camarosa patent. USOOPP08708P
Ye, Q., Zhang, H., Wei, H., Zhang, Y., Wang, B., Xia, K., Huo, Z., Dai, Q. and Xu, K. 2007. Effects of nitrogen fertilizer on nitrogen use efficiency and yield of rice under different soil conditions. Front. Agriculture China 1: 30-36.
Zörba, C., Senbayramb, C. and Peiter, E. 2014. Potassium in agriculture, status and perspectives. Journal ofPlant Physiology 171: 656-669.