اثر محلول‌پاشی اسید فولویک بر ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی آلبالو رقم گیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان گروه باغبانی

2 دانشگاه زنجان

3 دانشگاه زنجان گروه خاکشناسی

چکیده

اسید فولویک به عنوان ماده هیومیکی حاصل از تجزیه بقایای موجودات زنده، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید فولویک در چهار سطح صفر، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در لیتر به صورت محلول‌پاشی برگی بر خصوصیات کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه آلبالو رقم گیسی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. محلول‌پاشی درختان در دو مرحله سفت شدن هسته (21 روز بعد از تمام گل) و شروع رسیدگی میوه (46 روز بعد از تمام گل) انجام شد. در زمان برداشت، خصوصیات کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اسید فولویک به طور معنی‌داری مواد جامد محلول، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، میزان آنتوسیانین، فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی را افزایش داد. میوه‌های تیمار شده با اسید فولویک اسیدیته کمتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. صفاتی نظیر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، طول و قطر میوه، اسید قابل تیتر و فلاونوئید کل در سطح احتمال 5 درصد تحت تاثیر اسید فولویک قرار نگرفتند. به طور کلی، 5/2 گرم در لیتر به عنوان بهترین در بهبود ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های آلبالو رقم گیسی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها