نویسنده = سید جلال طباطبایی
اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 41-48

10.22070/hpn.2018.453

امین جهانیان؛ سید جلال طباطبائی؛ نصرت الله نجفی