بررسی تاثیر محلول‎پاشی برگی گلوکز و مونوپتاسیم‌فسفات (KH2PO4) بر برخی صفات توت‌فرنگی رقم کاماروسا در سیستم هایدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 استاد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

3 استادیار دانشکده کشاورزی - دانشگاه شاهد

چکیده

توت‌فرنگی از مهم‌ترین محصولات گلخانه‌ای در مناطق مختلف می‌باشد ولی به دلیل نبود شرایط محیطی مناسب مانند کمبود نور در فصل زمستان از کیفیت این میوه کاسته می‌شود. هدف از محلول‌پاشی گلوکز و مونوپتاسیم‌ فسفات بر توت‌فرنگی، حل مشکل کمبود قند این میوه در کشت‌های خارج‌ فصل می‌باشد. بدین منظور، تاثیر مقادیر مختلف گلوکز و مونوپتاسیم‌ فسفات بر برخی ویژگی‌های توت‌فرنگی رقم کاماروسا بررسی شد. تیمارها شامل 3 غلظت گلوکز (0، 2 و 4 گرم بر لیتر) و 4 غلظت مونوپتاسیم‌ فسفات (0، 5/0، 1 و 2 گرم بر لیتر) بود که بر بوته‌های توت‌فرنگی اعمال گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه شاهد در سال زراعی 1394 اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل این دو تیمار بر سطح برگ (LA)، محتوای آب نسبی برگ (RWC)، کلروفیل a و b، پتاسیم و فسفر برگ، تعداد میوه، قطر میوه، وزن کل میوه‌ها، سفتی بافت، pH میوه، هدایت الکتریکی (EC)، شاخص طعم (TSS/TA)و گلوکز در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شد. صفاتی مانند وزن تر بوته، کلروفیل a و b، طول و قطر میوه، سفتی بافت، شاخص طعم و گلوکز در غلظت 4گرم بر لیتر گلوکز و 2 گرم بر لیتر مونوپتاسیم‌ فسفات افزایش داشتند. همچنین، EC، pH میوه، پتاسیم برگ، RWC و LA کاهش یافتند. بیشترین غلظت گلوکز و مونوپتاسیم‌فسفات در مقایسه با شاهد، موجب افزایش گلوکز به میزان 57% شد.

کلیدواژه‌ها