مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روشهای مختلف مصرف کودهای فسفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم باغبانی، کشاورزی، شاهد، تهران، ایران

چکیده

کارائی جذب فسفر در کشاورزی بخصوص در درختان میوه که ریشه‌های عمیق داشته و گیاهان چند ساله می‌باشند از مشکلات عمده در تغذیه گیاهان می‌باشد. یکی از روش‌های افزایش جذب فسفر جایگذاری آن در محل ریشه در عمق خاک می‌باشد. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 2 فاکتور و 3 تکرار که فاکتور اول روش های مختلف مصرف کود شامل: محلول پاشی جایگذاری کیسه حاوی پومیس و مصرف بصورت کود آبیاری(سطح خاک) و همچنین فاکتور دوم، منابع مختلف فسفر شامل سوپر فسفات تریپل، فسفات آمونیوم و آب در سه تکرار اجرا گردید. این آزمایش در درختان هلو رقم انجیری سه ساله در زمینی به مساحت ششصد متر اجرا شد. نمونه های گیاهی در انتهای فصل برداشت و غلظت فسفر و مقدار جذب کل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که روش مصرف تاثیر معنی‌داری بر غلظت فسفر در برگها و ساقه داشت. همچنین منابع فسفر نیز غلظت فسفر را در برگ‌ها بشدت تغییر داد(01/0 ≥ P). مقایسه میانگین نشان داد که حداکثر غلظت فسفر در تیمار فسفات آمونیوم در پومیس دیده شد که نسبت به کود آبیاری سطحی حدود 25 ٪ افزایش فسفر داشت.
نتایج نشان می‌دهد که مصرف فسفر در کیسه حاوی پومیس می‌تواند در افزایش جذب و کارایی فسفر موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


حبیبی، ق.، صادق پور، ز.، حاجی بلند، ر.، 1394. تأثیر کمبود فسفر بر رشد، فتوسنتز و باز انتقالی فسفر در گیاه توتون( Nicotiana rustica L )، فیزیولوژی تنش گیاهان سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان، صص 94-89
جلیلی مرندی، ر.، 1389.  میوه کاری. ارومیه: انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.
خراسانی (2009): کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی. آب و خاک 24.
خندان میرکوهی، ع،. کاظمی ف،. بابالار و نادری، ر.، 1393.  اثر محدودسازی کاربرد فسفر در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum cv. Bulles Eye)،علوم و فنون کشتهای گلخانهای، سال پنجم، شماره بیستم، زمستان، صص 67-81
طباطبائی، س.ج.، 1394. اصول تغذیه معدنی گیاهان. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
رسول زادگان، س.، 1370. میوه کاری مناطق معتدله (ترجمه). اصفهان: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
رادنیا، ح. و باباگل زاده، ع.، 1390. ارقام و پایه ‌های درختان میوه مناطق معتدله. تهران: انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
Alves, Vera Maria Carvalho, Roberto Ferreira de Novais, MARCOS F GODOY DE OLIVEIRA, and NAIRAM FELIX DE BARROS (2015): Efeito da omissão de fósforo na absorção de nitrogênio por híbridos de milho (Zea mays, L.). Ceres 43.
Arnon, AN (1967): Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal 23, 112.
Baas, R, A Brandts, and N Straver (1993): Growth regulation of bedding plants and poinsettia using low phosphorus fertilization and ebb-and flow irrigation: Workshop on Environmental Regulation of Plant Morphogenesis 378, 129-138.
Fageria, VD (2001): Nutrient interactions in crop plants. Journal of plant nutrition 24, 1269.
Fernandes, Adalton Mazetti, and Rogério Peres Soratto (2012): Nutrition, dry matter accumulation and partitioning and phosphorus use efficiency of potato grown at different phosphorus levels in nutrient solution. Revista Brasileira de Ciência do Solo 36, 1528.
Föhse, Doris, N Claassen, and A Jungk (1991): Phosphorus efficiency of plants. Plant and Soil 132, 261.
Gahoonia, Tara Singh, and Niels Erik Nielsen (1996): Variation in acquisition of soil phosphorus among wheat and barley genotypes. Plant and soil 178, 223.
Gahoonia, Tara Singh, Sherow Raza, and Niels Erik Nielsen (1994): Phosphorus depletion in the rhizosphere as influenced by soil moisture. Plant and Soil 159, 213.
Grotz, Natasha, and Mary Lou Guerinot (2002): Limiting nutrients: an old problem with new solutions? Current opinion in plant biology 5, 158.
Hu, Yifan, Xiangsheng Ye, Lei Shi, Haiyan Duan, and Fangsen Xu (2010): Genotypic differences in root morphology and phosphorus uptake kinetics in Brassica napus under low phosphorus supply. Journal of Plant Nutrition 33, 889.
Jate, Melkamu (2010): Long-term effect of balanced mineral fertilizer application on potato, winter rye, and oat yields; nutrient use efficiency; and soil fertility. Archives of Agronomy and Soil Science 56, 421.
Machado, Cynthia Torres de Toledo, and Ângela Maria Cangiani Furlani (2004): Kinetics of phosphorus uptake and root morphology of local and improved varieties of maize. Scientia Agricola 61, 69.
Marschener, H (1998): Role of root growth, arbuscular mycorrhiza, and root exudates for the efficiency in nutrient acquisition. Field Crops Research 56, 203.
Marschner, Horst (1995): The soil root interface (rhizosphere) in relation to mineral nutrition. Mineral nutrition of higher plants.
Moll, RH, EJ Kamprath, and WA Jackson (1982): Analysis and interpretation of factors which contribute to efficiency of nitrogen utilization. Agronomy Journal 74, 562.
Sims, Daniel A, and John A Gamon (2002): Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures and developmental stages. Remote sensing of environment 81, 337.
Vichiato, Marcelo, Janice Guedes de Carvalho, Mívia Rosa de Medeiros Vichiato, and Carlos Ramirez de Resende Silva (2009): Interações fósforo-magnésio em mudas de mamoeiros Tainung nº. 1 e Improved Sunrise Solo 72/12. Ciência Agrotécnica 33, 1265.
Wang, QingRen, JiYun Li, ZhenSheng Li, and Peter Christie (2005): Screening Chinese wheat germplasm for phosphorus efficiency in calcareous soils. Journal of Plant Nutrition 28, 489.