تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی در شرایط رقابت با علف‌های هرز، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان مبارکه انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل کود مرغی در دو سطح (0 و 8 تن در هکتار)، سولفات روی در سه سطح (0، 2 و 4 گرم در لیتر) و مدیریت علف‌های هرز در دو سطح (عدم وجین و وجین) بودند. نتایج نشان داد محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در شرایط وجین علف‌های هرز، باعث افزایش معنی‌دار کلروفیل برگ، وزن خشک برگ و عملکرد به ترتیب به میزان 1/9، 9/16 و 9/18 درصد در مقایسه با عدم مصرف کود روی گردید. بیشترین وزن خشک ساقه (6/24 گرم در بوته)، مواد جامد محلول (0/12 درصد) و محتوای نسبی آب برگ (5/65 درصد) با محلول پاشی 4 گرم در لیتر سولفات روی در تلفیق با کود مرغی به دست آمد. نتایج نشان داد در شرایط تداخل با علف‌های هرز، مصرف کود مرغی باعث کاهش معنی‌دار کلروفیل برگ، تعداد برگ در بوته، تعداد میوه در بوته و عملکرد به ترتیب به میزان 5/4، 4/6، 0/20 و 8/4 درصد و همچنین باعث افزایش زیست‌توده علف‌های هرز به میزان 0/15 درصد نسبت به عدم مصرف کود مرغی گردید. در مجموع می‌توان اظهار داشت کاربرد کود مرغی در تلفیق با عنصر کم‌مصرف روی در شرایط وجین علف‌های هرز، موجب افزایش رشد و عملکرد طالبی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


اسدی کنگرشاهی، ع.، اخلاقی امیری، ن.، و ملکوتی، م. ج.، 1390. تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، (42)1: 77-86.
اسکندری، ح.، 1394. ارزیابی رشد و عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در واکنش به کود حیوانی و محلول پاشی روی. پژوهش در گیاهان زراعی، 3(1): 70-82.
امیری، م. ب.، 1389. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی با تاکید بر عملیات خاکورزی حداقل در نظام های اکولوژیک. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بهادر، م.، موسوی، س. غ. ر.، و رمضانی، س. ح. ر.، 1398. تاثیر دوره های عاری از علف هرز و تراکم کشت بر صفات ظاهری، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.). نشریه حفاظت گیاهان، 33(2): 193-211.
پورمراد کلیبر، ب.، 1389. تاثیر کاربرد کود آلی و نیتروژن بر ساختار علف های هرز و عملکرد گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی.
پیوست، غ. 1384. سبزیکاری. انتشارات دانش پذیر دانشگاه گیلان.
تنهائی، ا.، 1394. بررسی تاثیر اسید هیومیک و کودهای شیمیایی و کود مرغی بر ویژگی های کمی و کیفی سه رقم سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
جانی، م.، 1395. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود مرغی بر خصوصیات کیفی و عملکرد لوبیا چیتی (Phasaeolous vulgaris L.). پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش کشاورزی اکولوژیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.
جلالی، ا. ه.، و جعفری، پ.، 1393. تأثیر کاربرد خاک پوش پلی اتیلنی و کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد طالبی در استان اصفهان. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 4(11): 89-97.
جلیلی، ا.، و گنج آبادی، ف.، 1396. مطالعه اثر برهمکنش علفکش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa). مجله دانش علف های هرز، 13(2): 135-145.
جمشیدی، پ.، برادران فیروزآبادی، م.، علومی، ح.، و نقوی، ه.، 1396. بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 15(2): 368-379.
جوانمرد، ع.، و شکاری، ف.، 1395. بهبود عملکرد و روغن دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی. نشریه علمی ـ پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 10(1): 35-56.
جوانمرد، ع.، و اسدی دانالو، ا.، 1396. اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی گندم در شرایط دیم. نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(1): 13-26.
حجت پور، م.، 1396. تأثیر نیتروژن و کود مرغی بر عملکرد ذرت شیرین در یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.
حسن زاده فرد، ش.، 1392. مطالعه اثر تنظیم کننده رشد براسینواستروئید (BR) در مراحل مختلف رشد و نمو بر پارامترهای رشد، برخی خصوصیات کیفی و عملکرد میوه طالبی (Cucumis melo L.) رقم سمسوری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی باغبانی گرایش سبزی کاری. دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حسنی، م.، زمانی، ذ.، ثواقبی، غ. ر.، و طباطبایی، س. ض. 1392. تأثیر اوره و کود دامی بر غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد و کیفیت میوه انار. مجله پژوهش های تولید گیاهی، 20(2): 1-18.
خادم، ا.، گلچین، ا.، شفیعی، س.، و زارع، ا.، 1393. تأثیر کودهای دامی و گوگرد بر میزان جذب عناصر غذایی توسط ذرت (Zea mays L.). نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 103: 2-11.
خبازی، س.، عبدالهی، ف.، قاسمی، م.، و رستگار، س.، 1397. بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی و منگنز بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه پرتقال واشنگتن ناول (Citrus sinensis CV. Navel). علوم باغبانی ایران، 49(3): 779-790.
راستی، ا.، صفاری، م.، و مقصودی مود، ع. ا.، 1393. تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 5(18): 69-80.
رضوانی، م.، حلال خور، س.، زعفریان، ف.، و نیکخواه کوچکسرایی، ح.، 1392. تاثیرگذاری منابع مختلف نیتروژن روی اجزاء عملکرد، عملکرد و زیست توده علف های هرز در دو رقم برنج (Oryza sativa L.). پژوهش در گیاهان زراعی، 1(1): 15-30.
زیدعلی، ا.، ناصری، ر.، میرزایی، ا.، و چیت بند، ع. ا.، 1395. بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیکی گندم متاثر از تراکم و کاربرد علف کش ها. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 10(4): 839-856.
ساعدی، ف.، 1394. اثرات منابع مختلف کودی و تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی (Chicorium intybus L.). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه باغبانی-فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
سعیدی نژاد، م.، و صفاری، م.، 1394. تاثیر تراکم بوته و تعداد و مراحل وجین علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) و وزن خشک علف های هرز در کرمان. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 107: 74-81.
شادکام، ز.، و مهاجری، ف.، 1398. اثر دور آبیاری، کود دامی و ورمی کمپوست بر ویژگی های رویشی و عملکرد به لیمو (Lippia citriodora L.). دو فصلنامه ی علوم به زراعی گیاهی، 9(1): 67-82.
شفق کلوانق، ج.، زهتاب سلماسی، س.، نصراله زاده، ص.، هاشمی عمیدی، ن.، و دست برهان، س.، 1394. ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف های هرز. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 25(4): 119-134.
شهقلی، ح.، 1391. بررسی اثرات کودهای آلی و زیستی بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) و ارزیابی تاثیر آنها بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
صادق، م.، 1396. پاسخ مورفوفیزیولوژیک رزماری (Rosmarinus officinalis L.) به تیمارهای کودی مختلف در رقابت با علف های هرز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
صبحی رستمی، ف.، و گلچین، ا.، 1390. بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران. نشریه علوم باغبانی، 25(2): 234-242.
صفرپور، م.، 1393. تاثیر کاربرد کودهای زیستی و علف کش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در رقابت با علف های هرز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
عابدینی دستگردی، ح.، 1395. تأثیر روش های متفاوت کاربرد کودهای دامی بر رشد و عملکرد گندم سیاه (Fagopyrum esculentum). پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
عسکری سرچشمه، م. ع.، کرباسی، م.، طلایی، ع.، بابالار، م.، و آقاجانی، س.، 1398. اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘. علوم باغبانی ایران، 50(2): 265-274.
غلامشاهی، م.، قنبری، ع.، صفاری، م.، ایزدی دربندی، ا.، و سمائی، م.، 1395. اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.). نشریه حفاظت گیاهان، 30(3): 416-425.
کبودی، ت.، قربانی، ر.، نصیری محلاتی، م.، محمدآبادی، ع. ا.، و خرم دل، س.، 1388. اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست های آلی بر تراکم و زیست توده علف های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.). مجله دانش علف های هرز، 6(1): 1-18.
کریمی، ه.، 1395. پاسخ کنجد به منابع کودی نیتروژن در رقابت با علف های هرز. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
لاله، س.، جامی الاحمدی، م.، و پارسا، س.، 1397. اثر حاصلخیزکننده های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(4): 781-795.
لجم اورک، ش.، فلاح، س.، و قربان دشتکی، ش.، 1392. اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای. فنآوری تولیدات گیاهی، 13(2): 45-54.
لولایی، ا.، کاظم سوری، م.، و جرجانی، س.، 1392. کاربرد سولفات روی بر غلظت عناصرغذایی در برگ و عملکرد پرتقال رقم تامسون. فصلنامه گیاه و زیست بوم، 9(37): 77-84.
محمودآبادی، م.، رشیدی، ا. ل.، و فکری، م.، 1392. تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگیهای خاک و عملکرد پیاز. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 27(2): 452-461.
مرادنیا، س.، نادری، ر.، و نجفی، م.، 1396. ارزیابی ماندگاری تأثیر کاربرد کودهای آلی، اوره و سولفات روی بر ویژگیهای خاک در تناوب کلزا- گندم. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 21(2): 235-245.
مرادی تلاوت، م. ر.، سیادت، س. ع.، فتحی، ق.، زند، ا.، و عالمی سعید، خ.، 1388. اثر سطوح نیتروژن و علفکش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 2(3): 135-150.
مصطفوی راد، م.، جدیدی، ا.، بابائی، ت.، و انصاری، م. ح.، 1394. ارزیابی مراحل رشد و برخی شاخصهای کمی در ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه تحت تأثیر کودهای ریزمغذی در شرایط اقلیمی اراک. نشریه تولید گیاهان روغنی، 2(1): 13-28.
معصومی، ا.، اصغری، ح. ر.، توکلی دینانی، ا.، و مکاریان، ح.، 1392. تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.). نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 23(2): 113-127.
مقیمی پور، ز.، محمودی سورستانی، م.، عالم زاده انصاری، ن.، و رمضانی، ز.، 1394. بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات روی و سولفات روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)، 38(3): 41-53.
میزرایی تالارپشتی، ر.، و رستمی، م.، 1395. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.). نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 14(4): 675-685.
نژادحسینی، ط.، آستارایی، ع.، خراسانی، ر.، و امامی، ح.، 1390. بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 9(1): 70-77.
نصیری دهسرخی، ع.، 1394. تاثیر امواج اولتراسونیک، پرایمینگ بذر و کاربرد علفکش بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) و کنترل علف های هرز. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود.
نوروزی، ا.، خدادادی، م.، گلچین، ا.، و اکبری نیا، ا.، 1389. اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی. نشریه علوم باغبانی، 24(2): 245-250.
وجودی مهربانی، ل.، حسن پور اقدم، م. ب.، و ولیزاده کامران، ر.، 1397. تأثیر تنش شوری کلرید سدیم و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گل جعفری افریقایی (Tagetes erecta L.). نشریه دانش آب و خاک، 28(3): 105-115.
ویسانی، و.، رحیم زاده، س.، و سهرابی، ی.، 1391. تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). فصلنامة تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28(1): 73-87.
هاشم آبادی، د.، و کاشی، ع.، 1383. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود مرغی روی صفات کمی و کیفی خیار پاییزه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8(2): 25-32.
Azeez, J.O., van Averbeke, W., and Okorogbona, A.O.M. 2010. Differential responses in yield of pumpkin (Cucurbita maxima L.) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the application of three animal manures. Bioresource Technology, 101: 2499–2505.
Bian, Sh., and Jiang, Y. 2008. Reactive oxygen species, antioxidant enzyme activities and gene expression patterns in leaves and roots of Kentucky bluegrass in response to drought stress and recovery. Scientia Horticulturae, 120: 264-270.
Blackshaw, R.E., Brandt, R.N., Janzen, H.H., Entz, T., Grant, C.A. and Derksen, D.A. 2003. Differential response of weed species to added nitrogen. Weed Science, 51: 532–539.
Blackshaw, R.E., Molnar, L.J. and Larney, F.J. 2005. Fertilizer, manure and compost effects on weed growth and competition with winter wheat in western Canada. Crop Protection, 24: 971–980.
Brown, P.H., Cakmac, I., and Zhang, Q. 1993. Form and function of zinc in plant. Pp. 93-106. In: A. D. Robson (ed.). Zinc in Soils and plants. Kluwer Acadmic Publisers, Dordrecht, The Netherland. 
Cakmak, I. 2000. Possible role of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. New Phytologist, 146(2): 185-205. 
Cakmak, I., and Marschner, H. 1988. Increase in membrane permeability and exudation in roots of zinc deficient plants. Journal of Plant Physiology, 132: 356-361.
Castr, J., and Sotomayor, C. 1997. The influence of boron and zinc sprays bloomtime on almond fruit set. Acta Horticulturae, 7: 402-405.  
Cathcart, R.J., and Swanton, C.J. 2004. Nitrogen management will influence threshold values of green foxtail (Setaria viridis) in corn. Weed Science, 51: 975-986.
Cathcart, R.J., Chandler, K. and Swanton, C.J. 2004. Fertilizer N rate and the response of weeds to herbicide. Weed Science, 52: 291–296.
Ghosh, P.K., Ramesh, P., Bandyopadhyay, K.K., Tripathi, A.K., Hati, K.M., Misra, A.K. and Acharya, C.L. 2004. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure, phosphocompost and fertilizer-NPK on three cropping systems in vertisols of semi-arid tropics. I. Crop yields and system performance. Bioresource Technology, 95: 77–83.
Hacisalihoglu, G., Ozturk, L., Cakmak, I., Welch, R.M. and Kochian, L. 2004. Genotypic variation in common bean in response to zinc deficiency in calcareous soil. Plant and Soil, 259: 71-83.
Hlusek, J., Burianova, L. and Losak, T. 2007. Effect of alternative organic fertilizers on the Iron and zinc content in soil growing cabbage. Journal of Ecological Chemistry and Engineering, 14: 5-6.
Hopkins, W. G., and Hüner, N. P. A. 2008. Introduction to Plant Physiology. (4th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
Ismail, M., Mariod, A., Bagalkotkar, G. and Ling, H.S. 2010. Fatty acid composition and antioxidant activity of oils from two cultivars of Cantaloupe extracted by supercritical fluid extraction. Grasas Y Aceites, 61:37-44.
Khan, H. R., McDonald, G. K. and Rengel, Z. 2003. Zn fertilization improves water use efficiency, grain yield and seed Zn content in chickpea. International Journal of Plant and Soil Science, 241: 389-400. 
Maciel, C.D.d.G., Poletine, J.P., Velini, E.D., Beliserio, D.R.d.S., Martins, F.M. and Alves, L.S. 2008. Weeds interference periods in watermelon crop (In Portuges). Horticultura Brasileria, 26:107-111.
Magdoff, F. 1998. Building soils for better crops: organic matter management. Ohio Agronomy Guide, Bulletin 672.
Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. Academic Press, Boston, USA.
Marschner, P. 2012. Marschner’s Mineral nutrition of higher plants, 3rd Ed.). Academic press, Elsevier Company, London, UK.
Powell, S.R. 2000. The antioxidant properties of zinc, Journal of Nutrition, 130: 1447-1449.
Quin, X. 1996. Foliar sprays of B, Zn and Mg and their effects on fruit production and quality of Jincheng orange (Citrus sinensis). Journal of Southwest Agricultural University, 18: 40-45.
Razzaq, K., Khan, A. S., Malik, A. U., Shahid, M. and Ullah, S. 2013. Foliar application of zinc influences the leaf mineral status, vegetative and reproductive growth, yield and fruit quality of ‘Kinnow’ mandarin. Journal of Plant Nutrition, 36: 1479-1495.
Ronaghi, A., Adhami, A. and Karimian, N. A. 1998. The effect of phosphorus and zinc on the growth and chemical composition of corn (Zea Mays L.). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science, 6(1): 105-118.
Scharf, P.C., Brouder, S.M. and Hoef, R.G. 2006. Chlorophyll meter reading can predict nitrogen need and yield response of corn in the north- central USA. Agronomy Journal, 98(3): 655-665. 
Weggler- Beaton, R., Graham, D. and Melaugin, M.J. 2003. The influence of low rates of arid- dried on yield and phosphorus and zinc nutrition of wheat and barley. Australian Journal of Soil Research, 41:293- 308.
Wilson, J.R., Wicks, G.A. and Fenter, C.R. 1990. Weed control in field bean sustainable agriculture systems. Weed Technology, 8: 403-407.
Yehia, I., Arif, E.M., El-Lithy, A.M. and Atallah, M.M. 2010. Physical and mechanical properties of cantaloupe applied to design seed extraction machine. Misr Journal Agricultural Engineering, 27:600-612.
Zane, F. L., and Basil, D.D. 1980. Residual effects of dairy cattle manure on plant growth and soil properties. Agronomy Journal, 72:123-130.