دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-78 
3. تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو ((Lippia citriodora

صفحه 29-40

10.22070/hpn.2018.452

علی اکبر زارع؛ محمّدجعفر ملکوتی؛ حسینعلی بهرامی؛ فاطمه سفیدکُن