تاثیر نانو کود آهن بر خصوصیات جوانه زنی و الگوی پروتئینی دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 کارشناس ارشد دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

گیاهان بادرشبو (Dracocephalum moldavica) و بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از تیره نعناع به علت وجود ترکیبات دارویی، به ویژه اسانس‌های روغنی از اهمیت و ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف نانوکود کلات آهن بر خصوصیات جوانه‌زنی و مفدار کمی و کیفی پروتئین در آزمایشی با دو فاکتور در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شد. فاکتورها شامل: نانوکود آهن با پنج سطح (mg/L 16 ، 12، 8، 4، 0) و توده‌های ژنتیکی با 3 سطح (بادرشبو مشهد و نیشابور و بادرنجبویه اصفهان) بودند. بذور در غلظت‌های مختلف نانوکود کلات آهن خیسانده شدند و درصد جوانه‌زنی بذور روزانه بمدت 14 روز یادداشت برداری و شاخص‌های جوانه‌زنی محاسبه و الگوی نوارهای پروتئینی بذور جوانه زده به روش SDS-PAGE مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف اثر معنی‌داری روی خصوصیات جوانه‌زنی و مفدار کمی و کیفی پروتئین داشت. بیشترین سرعت جوانه‌زنی و بیشترین نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه به ترتیب در غلظت mg/L 8 و mg/L 4 نانوکود آهن در توده بادرنجبویه مشاهده شد. نتایج الکتروفورز تعداد 9 نوع نوار پروتئینی با وزن مولکولی بین 10 تا 150 کیلودالتون بین توده‌های ژنتیکی نشان داد که 3 پروتئین از بین آنها پلی مورفیسم بودند. با افزایش میزان نانوکود آهن مقدار کمی پروتئین کل افزایش یافت و بیشترین محتوای پروتئین در تیمارmg/L 16 بدست آمد، در حالیکه در مقدار کیفی پروتئین‌ها تغییری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که مقدار کمی پروتئین توده بادرنجبویه نسبت به دو توده بادرشبو بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


امید بیگی، ر. 1379. رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. طراحان نشر. 379 صفحه.
پیوندی، م، پرنده، ه، و م . میرزاد، 1390. مقایسه تأثیر نانوکلات آهن با کلات آهن بر پارامترهای رشد و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان ریحان (Ocimum basilicum) فصلنامه تازه­های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی، شماره 4 ، صص89- 95.
تایز ل، زایگر ا، فیزیولوژی گیاهی، خانه زیست شناسی (ویرایش سوم) تهران، 2002، صفحه 780
خوشخوی، م. 1375. گیاه­افزایی (ازدیاد نباتات) مبانی و روش ها. (ترجمه)، جلد اول. انتشارات دانشگاه شیراز. ضفحه 373.
رحیم­زاده، س.، سهرابی، ی.، حیدری، غ م.، عیوضی، ع ر و حسینی، ط،1390. تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)، فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، شماره 1، صص 81-96.
زرگری، ع.، 1376. گیاهان دارویی (جلد چهارم). انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 969 صفحه.
سلطانى، ابوالقاسم‏، دایرة­المعارف طب سنتى (گیاهان دارویى)، 1383، ارجمند، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات درمانى‏، شماره 2، صص 524.
فرزانه، ه.، ١٣٦٩، آگروشیمی (ترجمه)، انتشارات آوای نور.
Agrawal RL. 2004. Seed Technology. New Dehli, Oxford IBH pub;pp:104-6.
Bajii, M., J.m. kinet., S. Lutts. 2002. Osmotic and ionic effects of nacl on germination,early seeding growth,and ion content of Atriplex halimus (Chenopodiaceae). Canadian Journal of Botany 80, 297-304.
Bavaresco, L., Fregoni, M. (1992). Investigation on some physiological parameters involved in chlorosis occurrence in grapevine. Plant Nutr, Vol, 15, PP. 1791-1807.
Bemier, G., Kinet, J M., and Sachs, R M. (1985). The physiology of flowering. CRC press. Inc., Flirida. PP. 13-20.
Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry. 72:248-254.
De Villires, A J., Van Rooyrn, M W., Theron, G K., and Van Deventer, HA. (1994). Germination of three Namaqualand pioneer species, as in fluenced by salinity, temperature and light. Seed Science Technology 22: 427 – 433
Ellis RH, Roberts EH. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science Technology 9:373-409
Hogstrom, G R. (1984). Correct management practices for correcting iron deficiency in plants with emphasis on soil
Huntr, E A., Glasbey C A., and Naylov, R E L. (1984). The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science, Cambridge.102:207-213.
Klimek, B., Majda, T., and Patora, J. (1998). Investigation of essential oil and phenolic compounds of essential oil and phenolic compounds of lemon balm (Melissa officinalis L.) cultivated in Poland. Vth Conference on the Application of Chromatographic Methods in phytochemical and Biomedical Research Lublin, Poland. Herbpolonica .44: 4, 324- 331
Laemmli, U.K., Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 1970. 227(5259): p. 680-685.
Mazaherinia, S., Astaraei, A.R., Fotovat, A., Monshi, A., 2010. Nano iron oxide particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu concentrations in wheat plant. World Appl. Sci. J. 7(1), 36- 40.  
 Morales, F., Grasa, R., Abadia A., and Abadia, J. (1998). Iron chlorosis paradox in fruit trees. Journal of Plant Nutrition. Vol. 21, PP. 815-825.

Mortvedt, J J. (1986). Iron sources and management practices for correcting iron chlorosis problems. Journal of Plant Nutrition, Vol. 9, PP. 961-974.

Radwan, S A., El-Koly, A S., and Sammaour, R H. (2013). Genetic variation among accessions of Lathyrus inconspicuous (L.) as revealed by SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis, Acta agriculturae Slovenica, 21 – 30, 1.01.
Talei, D., Mihdzar, A.K., Khanif, M.Y., Saad, M.S., Valdiani, A.R. (2011). Effects of different surface sterilizers on seed germination and contamination of king of bitters (Andrographis paniculata nees.). American-Eurasian journal of agricultural and environmental sciences 10:639-643.
Talei, D., Valdiani, A., Puad, M. (2013). An effective protein extraction method for two-dimensional electrophoresis in the anticancer herb (Andrographis paniculata Nees.). Biotechnology and Applied Biochemistry, 2013. doi: 10.1155/2013/319047.

Weitzel C, Petersen M. 2011. Cloning and characterization of rosmarinic acid synthase from Melissa officinalis L. Phytochemistry 72, 572 - 578