تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو ((Lippia citriodora

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران- گروه خاکشناسی

4 استاد فیتوشیمی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار به شرح: T1: بدون کوددهی (شاهد)، T2: کوددهی بر اساس عرف زارع (کوددهی سنتی)، T3: کوددهی بر اساس مصرف متعادل کود ، T4: کود زیستی، T5: تیمار دوم + کود زیستی وT6 : تیمار سوم + کود زیستی در دو برداشت در گلخانه دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. بین تیمارها از لحاظ کلیه پارامترها در سطح پنج درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت. میانگین عملکرد برگ خشک و اسانس دو برداشت در تیمار شاهد به ترتیب (664 و 7.15 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی (1261 و 19.97 کیلوگرم در هکتار) کمترین و بیشترین مقدار به دست آمدند. تیمار مصرف متعادل کود+ کود زیستی نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی در هر دو برداشت بود. بیشترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز برگ در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی بدست آمد. مجموع ترکیبات اصلی ژرانیال و نرال تیمارهای شاهد و مصرف متعادل کود + کود زیستی به ترتیب بامقادیر 40.52 درصد و 52.27 درصد، کم‌ترین و بیشترین میزان بدست آمدند. با عنایت به نتایج مصرف متعادل کود همراه با کود زیستی در مزارع گیاهان دارویی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


اُمیدبیگی، ر،. 1388. تولید و فرآروی گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدس رضوی، جلد اول.
رحیم زاده، س.، سهرابی، ی.، حیدری، غ.، عیوضی، ع.، و حسینی، ط.، 1390. تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، شماره 1، صص 96-81.
رضایی، م.ب. و جایمند، ک.، 1380. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس به‌لیمو (lippia citrodora). فصلنامة پژوهش و سازندگی، 53(3):صص 13-15.
عبّاس‌زاده، ب.، شریفی عاشورآبادی، ا.، اردکانی، م.، لباسچی، م.ح.، صفی‌خانی، ف. و نادری حاجی‌باقرکندی، م.، 1385. بررسی تأثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت شرایط مزرعه. فصلنامة علمی‌پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطّر ایران، 22(3):صص 223-230.
قنّادنیا، م.، حدّاد، ر.، زرّین‌کمر، ف. و شریفی، م.، 1390. بیان متفاوت ژن لیمونن‌سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.). فصلنامة علمی‌پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطّر ایران، 27(3): صص495-508.
ملکوتی، م. ج.، کشاورز، پ.، و کریمیان، ن.، 1387. روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود برای کشاورزی پایدار. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران.
ملکوتی، م. ج.، 1393. توصیه بهینه مصرف کود برای محصولات کشاورزی در ایران. انتشارات مبلغان.
Arab- shahi- Delouee, S., and A., Urooj. 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chemistry. 102 (4): 1233- 1240.
Arts, I. C. W., and P. C. H. Hollman. 2005. Polyphenols and disease risk in epidemiological studies. Am. J. Clin. Nutr. 81: 317S–325S.
Ali, H.F.M., H.S., El-Beltag, and N.F., Nasr. 2008. Assessment of volatile components, free radical-scavenging capacity and anti-microbial activity of Lemon Verbena leaves. Research Journal of Phytochemistry. 2(2): 84-92.
Argyropoulou, A., C. D., Daferera, P. A., Tarantilis, C., Fasseas, and M., Polissiou. 2007. Chemical composition of the essential oil from leaves of Lippia citriodora HBK (Verbenaceae) at two developmental stages. Biochemical Systematics and Ecology. 35: 831-837.
Aziz, E.E., A. Azza, E.zz., El-Din, and E.A., Omer. 2010. Influence of zinc and iron on plant growth and chemical constituents of Cymbopogon citratus L. grown in newly reclaimed land. Inter. J. of Acad. Res. 2(4): 278- 283.
Bellakhdar, J., Idrisi, A., Canigueral, S., Iglesias, J. and Vila, R., 1993. Analysis of the essential oil of the Odorant Vervain (Lippia citriodora H.B.K). Plantes Medicinales, Phytotherapie, 26: 269-273.
Das, K., D., Raman, T. N., Shivananda, and N. Sekeroglu. 2007. Comparative efficiency of bio and chemical fertilizers on nutrient contents and biomass yield in medicinal plant Stevia rebaudiana Bert. International Journal of Natural and Engineering Sceinces. 1: 35-39.
Geneva, M. P. 2010. Effects of foliar fertilization and arbuscular mycorrhizal colonization on Salvia officinalis L. growth, antioxidant capacity, and essential oil composition. Journal of the Science of Food and Agriculture 90(4): 696-702.
Gomes, P. S., H. C., Oliveira, A. S., Vicente, and M. F., Ferreira. 2006. Production transformation and essential oils composition of leaves and stems of Lemon Verbena (Aloysia triphylla (L’Herit.) Britton) grown in Portugal. Pl. Med, Botucatu. 8: 130-135.
 
Hanaa, F. A., S. E., Hossam, and, N. F., Nasr. 2008. Assessment of volatile components, free redical-scavenging capacity and anti-microbial activity of Lemon Verbena leaves. Research Journal of Phytochemistry. 2(2): 84-92.
Kandeel, Y. R., E. S., Nofal, F. A., Menesi, K. A., Reda, M., Taher and Z. T., Zaki. 2001. Effect of some cultural practices on growth and chemical composition of Foeniculum vulgare Mill. Proc. 5th Arabian Hort. Conf. March 24-28, Ismailia, Egypt, Zagazig Univ
Malakouti, M. J. 2008. The Effect of Micronutrients in Ensuring Efficient Use of Macronutrients. Turk J Agric. 32: 215- 220.
Mahfouz, S., and M., Sharaf-Eldin. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). International Agrophysics. 21: 361.
Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plant. Second ed., Academic Press. Harcourt Brace Company, Pub. Co. New York. 890 p.
Meshkatalsadat, M.H., A.H., Papzan, and A., Abdolhadi. 2010. Determination of bioactive volatile organic components of Lippia citriodora using ultrasonic assisted with headspace solid phase microextraction coupled with GC-MS. Journal of Nanomaterials and Biostructures. 6: 319-323
Mojab, F., A., Zarghi, M., Yamohammadi, and K., Javidnia. 2002. Essential oil of Lippia citriodora H. B. K. (Verbenaceae). Journal of Medicinal Plants. 1(4): 41-45.
Niakan, M., R. A., Khavarynejad, and M.B., Rezaee. 2004. Effect of different rates of N/P/K fertilizer on leaf fresh weight, dry weight, leaf area and oil content in Mentha piperita L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 20 (2): 131- 148.
Pareek S.K., B.B., Saxena, M.C., Maheshwari, and R., Gupta. 1981. Study of palmarosa oil grown for higher yield of oil and its quality under cultivation. Indian Perfumer. 25: 64-70.
Rice-Evans, C. A., N. J., Miller, and G., Paganga. 1997. Antioxidant properties of phenolic compounds. Trends Plant Sci. 2, 152– 159
36- Sangwan, N. S., A. H. A., Farooqi, F., Shabih, and R. S., Sangwan. 2001. Regulation of essential oil production in plants. Plant Growth Regulation. 34: 3- 21.
Sharma S.N., A., Singh, and A., Tripathi. 1980. Response of palmarosa to nitrogen, phosphorus, potassium and Zinc. Ind. J Agron. 25: 719–723.
Shibamoto, T., 1987. Retention indices in essential oil analysis. In capillary gas chromatography in essential oil. Sandra, P. and Bicchi, C., (Eds), Heuthig Verlag, New York, 259-275.
Vessy, K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizars. Plant and Soil. 255: 571-586.
Zahir, A. Z., M., Arshad, and W. F., Frankenberger. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: Application and perspectives in agriculture. Adv Agron. 81: 97-168.
Zhang, F.S., Z.L., Cui, J.Q., Wang, C.J., Li, and X.P., Chen. 2007. Current status of soil and plant nutrient management in China and improvement strategies. Chin. Bull. Bot. 24: 687–694 (in Chinese with English abstract).
Zhao, R.F., X.P., Chen, F.S., Zhang, H.L., Zhang, J., Schroder, V., Römheld. 2006. Fertilization and nitrogen balance in a wheat–maize rotation system in North China. Agron. J. 98: 938–945.
Zygadlo, J. A., A. L., Lanarque, A. L., Maserti, D. M., Guzman, C. A., Lucini, E. L., Grosso, and L., ArizaEspinar. 1994. Volatile constituents of Aloysia triphylla (L’Herit) Britton. Journal of Essential Oil Research. 6(4): 407-409.