اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید جلال طباطبائی

فیزیولوژی تغذیه گیاه- تغذیه گیاهان باغی استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

j.tabatabaeishahed.ac.ir
+9821-51214090
0000-0003-2574-6522

h-index: 20  

مدیر مسئول

دکتر یاور شرفی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

y.sharafishahed.ac.ir
+9821-51212314
0000-0001-9606-3441

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل فلاحی

استاد گروه علوم گیاه ، دانشکده کشاورزی و علوم زندگی و حیات، دانشگاه آیداهو ، شهر مسکو ، ایداهو، ایالات متحده امریکا

www.uidaho.edu/cals/plant-sciences/our-people/esmaeil-fallahi
efallahiuidaho.edu
208-722-6701
0000-0001-7194-6280

دکتر محمدجعفر ملکوتی

علوم خاک/حاصلخیزی / تغذیه گیاه استاد گروه خاکشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~mjmalakouti
mjmalakoutimodares.ac.ir

h-index: 26  

دکتر مصباح بابالار

فیزیولوژی تغذیه گیاهی - علوم باغبانی استاد، گروه باغبانی‌ ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbabalar
mbabalarut.ac.ir
+98-2632248721
0000-0001-8645-625X

h-index: 26  

دکتر سعید عشقی

علوم باغبانی/ تغذیه گیاهان باغبانی/ هورمون های گیاهی/فیزیولوژی درختان میوه استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران.

agri.shirazu.ac.ir/en/~eshghi
eshghishirazu.ac.ir
0000-0001-6458-2634

h-index: 17  

دکتر صاحبعلی بلند نظر

علوم باغبانی-سبزیکاری و فیزیولوژی تولید سبزی ها استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bolandnazar
bolandnazartabrizu.ac.ir
+98-4113392021
0000-0001-9396-7373

h-index: 13  

دکتر حمیدرضا روستا

علوم باغیانی-تغذیه گیاه استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اراک، اراک، ایران.

www.researchgate.net/profile/Hamid_Reza_Roosta
roosta_hyahoo.com
0000-0001-6110-8144

h-index: 17  

دکتر طیبه رجبیان

زیست شناسی/ فیزیولوژی گیاهی ​ دانشیار گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TEn.aspx?TID=203
rajabianshahed.ac.ir
+9821-51212244

h-index: 16  

دکتر عبدالامیر بستانی

علوم خاک/ شیمی و حاصلخیزی خاک دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=290
bostanishahed.ac.ir
+9821-51212322
0000-0001-8998-5122

h-index: 9  

دکتر سید جلال طباطبایی

فیزیولوژی تغذیه گیاهی استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TEn.aspx?TID=353
j.tabatabaeishahed.ac.ir
+9821-51214090
0000-0003-2574-6522

h-index: 19  

دبیر اجرایی

دکتر آیت ا... رضایی

دانشگاه شاهد

arezaieshahed.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس مریم شعاری

کارشناس مهندسی کشاورزی، کارشناس ارشد مدیریت اداره انتشارات، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

m.shoarishahed.ac.ir
+9821-51215129