تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیمی بر کیفیت و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه گلابی رقم درگزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

4 دانشگاه زنجان گروه خاکشناسی

چکیده

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی کلسیم بر خواص کیفی و عمر انباری گلابی رقم درگزی، آزمایشی در سال 1396 در زنجان (ابهر) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ترکیبات حاوی کلسیم (شاهد، کلرید کلسیم، لاکتات کلسیم و لیگنوسولفونات کلسیم)، و عمر انبارمانی (بلافاصله پس از برداشت، 45 روز پس از انبارمانی و 90 روز پس از انبارمانی) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش طول انبارمانی سفتی بافت، مواد جامد محلول کل، اسید کل، فلاونوئید، فنل کل و مقدار ویتامین C کاهش یافت. استفاده از ترکیبات کلسیم سبب افزایش مقدار کلسیم کل میوه نسبت به شاهد شد و در زمان برداشت میوه‌های تیمار شده با لیگنوسولفونات کلسیم، مقدار کلسیم داخلی بیشتری را نشان دادند. با افزایش عمر انباری مقدار کلسیم کل افزایش یافت و در زمان بررسی 45 و 90 روز اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف کلسیمی مشاهده نشد. استفاده از محلول‌پاشی کلسیم سبب حفظ سفتی، مواد جامد محلول کل، اسید کل بیشتر بافت نسبت به شاهد شد. بیشترین میزان اسید کل هم در تیمارهای لیگنوسولفات کلسیم و لاکتات کلسیم در زمان سوم مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


خلج، ک.، احمدی، ن.، و سوری، م.ک.، 1393. اثرات محلول­پاشی کلسیم و بور بر کیفیت میوه گلابی آسیایی رقم KS10. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی، شماره 4 (14)، صص 96-89.
خورشیدی، ش.، داوری­نژاد، غ.، سمیعی، ل.، و مقدم، م.، 1395. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه­های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپهای مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه علوم باغبانی، شماره 30 (3)، صص 589-581.
 ربیعی، و.، و جزقاسمی.، س.، 1392. روش­های کاربردی آزمایشگاهی در علوم باغی و زراعی: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.
طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ، س .ج.، 1393. اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﯿﺎھﺎن. ﺗﺒﺮﯾﺰ: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ.
عبداللهی، ح.، 1389. گلابی: گیاه شناسی، ارقام و پایه­ها: انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج، نشر آموزش کشاورزی.210 صفحه.
کرم نژاد، ف.، حاجیلو، ج.، و طباطبایی س. ج.، 1394. تاثیر تیمارهای پس از برداشت کلرید کلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو رقم کوثری. فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی)، شماره 15(2)، صص 191- 202.
مرادی نژاد، ف.، حسن ‍‍‍‍پور،س.، و سیاری، م. ح.، 1397. تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت میوه تازه زرشک بی‌دانه. نشریه علوم باغبانی، شماره 32، صص 61-74. 
مستوفی، ی.، و نجفی، ف.، 1384. روش های آزمایشگاهی تجزیه ای در علوم باغبانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نیکخواه، ش.، 1390. تاثیر تاریخ برداشت و غلظت کلرورکلسیم بر کیفیت انبارمانی گلابی ارقام اسپادونا و کوشیا. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی(، 25(3)، صص 250-243.
Aghdam, S.M., Dokhanieh, A.Y., Hassanpour, H., and Fard, J.R. 2013. Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas) fruit by postharvest calcium treatment. Scientia Horticulturae. 161: 160–164.
Ahmed, M., and Anjum, M.A. 2010. In vitro storage of some pear genotypes with the minimal growth technique. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 34: 25-32.
Barzegar, T., Fateh, M., and Razavi, F., 2018. Enhancement of postharvest sensory quality and antioxidant capacity of sweet pepper fruits by foliar applying calcium lactate and ascorbic acid. Scientia Horticulturae. 241: 293-303.
Bhat, M.Y. Hafiza Ahsan, F.A., Banday, F.A., Dar, M.A., Imtiyaz Wani, A., and Hassan, G.I. 2012. Effect of harvest dates, pre harvest calcium sprays and storage period on physico-chemical characteristics of pear cv. Bartlett. Journal of Agricultural Research and Development. 2(4): 101-106.
Dehghan, G., and Khoshkam, Z. 2012. Tin(II)-quercetin complex: Synthesis, spectral characterization and antioxidant activity. Food Chemistry. 131: 422-426.
Fallahi, E., Conway, W., Hickey, K.D., and Sams, C.C. 1997. The role of calcium and nitrogen in postharvest quality and disease resistance of apple. HortScience. 32: 831–835.
Fanasca, S., Colla, G., Maiani, G., Venneira, E., Rouphael, Y., Azzini, E., and Saccardo, F. 2006. Changes in antioxidant content of tomato fruits in response to cultivar and nutrient solution composition. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54: 4319–4325.
FAO. 2011. FAOSTAT, FAO Statiscal Databases. http://faostat.fao.org.
Freitas, D.S.T., and Pareek, S. 2019. Postharvest Physiological Disorders in Fruits and Vegetables. CRC Press.
Kaijv, M., Sheng, L., and Chao, C. 2006. Antioxidation of flavonoids of green rhizome. Food Science. 27: 110-115.
Kalra, Y. 1997. Handbook of reference methods for plant analysis. London. CRC press.
Kamal, H.M., Eissa, M.A., and Albayaty, A.A. 2014. Effect of calcium and boron foliar application on postharvest quality of florida prince peach fruit. Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants. 6 (1): 34-40.
Kou, X.H., Guo, W.L., Guo, R.Z., Li, X.Y., and Xue, Z.H. 2014. Effects of chitosan, calcium chloride, and pullulan coating treatments on antioxidant activity in pear cv.“Huang guan” during storage. Food and Bioprocess Technology. 7(3): 671-681.
Manganaris, G.A., Vasilakakis, M., Diamantidis, G., and Mignani, I. 2007. The effect of postharvest calcium application on tissue calcium concentration, quality attributes, incidence of flesh browning and cell wall physicochemical aspects of peach fruits. Food Chemistry. 100(4): 1385-1392.
Naser, F., Rabiei, V., Razavi, F., and Khademi, O. 2018. Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage. Scientia Horticulturae. 233: 114–123.
Ochei, C.O., Basiouny, F.M., and Woods, F.M. 1994. Calcium mediated postharvest changes in storage ability and fruit quality of peaches. Proceedings of the Florida State Horticultural Society. 106: 266-269.
Ramezanian, A., Rahemi, M., and Vazifehshenas, M.R. 2009. Effects of foliar application of calcium chloride and urea on quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruits. Scientia Horticulturae. 121: 171–175.
Ruoyi, K., Zhifang, Y., and Zhaoxin, L. 2005. Effect of coating and intermittent warmingon enzymes, soluble pectin substances and ascorbic acid of Prunus persica (Cv. Zhonghuashoutao) during refrigerated storage. Food Research International. 38: 331–336.
Silveira, A.C., Aguayo, E., Chisari, M., and Artes, F. 2011. Calcium salts and heat treatment for quality retention of fresh-cut ‘Galia’ melon. Postharvest biology and technology. 62: 77–84.
Singleton, V. L., and Rossi, J. A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Enology and Viticulture. 16: 144-158.
Spinardi, A.M., 2005. Effect of harvest date and storage on antioxidant system in pears. Acta Horticulturae. 682: 135–140.
Tsantili, E., Konstantinidis, K., Athanasopoulos, P. E. and Pontikis, C. 2002. Effects of postharvest calcium treatments on respiration and quality attributes in lemon fruit during storage. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 77: 479-484.
Valero, D., and Serrano, M. 2010. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality. CRC press.
Wang, Y., and Long, L.E. 2015. Physiological and biochemical changes relating to postharvest splitting of sweet cherries affected by calcium application in hydrocooling water. Food Chemistry. 181: 241–247.
Wójcik, P., 2012. Quality and ‘Conference’ pear storability as influenced by prehar-vest sprays of calcium chloride. Journal of Plant Nutrition. 35, 1970–1983.
Wójcik, P., Skorupińska, A. and Filipczak, J. 2014. Impacts of preharvest fall sprays of calcium chloride at high rates on quality and ‘Conference’pear storability. Scientia Horticulturae. 168:.51-57.
Zhi, H.H., Liu, Q.Q., Dong, Y., Liu, M.P., and Zong, W. 2017. Effect of calcium dissolved in slightly acidic electrolyzed water on antioxidant system, calcium distribution, and cell wall metabolism of peach in relation to fruit browning. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 1–9.