تاثیر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر رشد و عملکرد گیاه عروسک پشت پرده (physalis alkekengi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد دانشکده کشاورزی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

نیتروژن به دو شکل نیترات و آمونیوم توسط گیاه جذب می‌شود که یک تعادل مناسب از آمونیوم و نیترات برای رشد مطلوب گیاه نیاز است. با هدف بررسی نسبت‌های مختلف NO3-:NH4+(100:0، 75:25، 50:50 ، 25:75، 0:100) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی گیاه عروسک پشت پرده تحت شرایط آبکشت انجام شد. متعاقباً، فاکتورهای رشدی، فیزیولوژیکی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارها بر وزن خشک اندام‌های هوایی، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، قطر ساقه و سطح برگ معنی‌دار بود و حداکثر وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ و سطح برگ در تیمار 50:50 مشاهده شد. تیمارها تاثیر معنی‌داری بر غلظت سه عنصر نیتروژن، کلسیم و پتاسیم در برگ داشتند. افزایش مقدار آمونیوم از 50 به 100 درصد در محلول غذایی عملکرد را از نظر وزن میوه 67% و از نظر تعداد میوه 57% کاهش داد. نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر صفات کیفی از جمله مقدار مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون و ویتامین ث معنی دار بود و کم‌ترین مقدار ویتامین ث و اسیدیته در تیمارهایی با درصد آمونیوم بالای 50 درصد مشاهده گردید. نتایج نشان‌دهنده این بود که نسبت‌های 75:25 و 50:50 تاثیر مثبتی بر فاکتورهای اندازه‌گیری شده داشتند.

کلیدواژه‌ها


- تابان شمال، م.، حاتم زاده، م.، ابراهیمی، م.، خلقی اشکلک، ع. 1393. اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد سیکاس(Cycas revoluta L.). اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. کرج.
- جوانپور هروی، ر. ، بابالار، م. ، و کاشی، ع. ۱۳۸۴. اثر منبع نیتروژن و بستر کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای پرورش یافته در سیستم آبکشت. چهارمین کنگره علوم باغبانی تهران. دانشگاه فردوسی.
- خانجانی، ر. ، عباسی، ه. ، کهوند، ن. ، خضریان، ن. ، بذل، ش. ، معصومی، س. ، و حسینی، س. م. 1396. آشنایی با فیسالیس و راهنمای کشت آن، ماهنامه علمی، آموزشی و ترویجی کشاورزی. شماره 1، ص 48-47.
- خندان میرکوهی، عزیزاله.، کاظمی، ف.، بابالار، م.، و نادری، ر. 1393. اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی. مجله به زراعی کشاورزی. 16(1)، ص 168-157.
- دلشاد، م. ، بابالار، م. ، و کاشی، ع. 1379.  اثر شاخص نیتروژن محلول غذایی در کود آبیاری واریته های گوجه فزنگی در کشت هیدروپونیک. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 31، ص 625-613.
- زارعی، ع. ، چنگیزی آشتیانی، س. ، راسخ، ف. ، محمدی، ع. ، جباری، ا. 1390.  بررسی اثر عصاره الکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده بر میزان چربی خون در رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش). شماره 14، ص 42-36.
- سالار دینی، ع. ، و مجتهدی، م. 1367. ترجمه. اصول تغذیه گیاه. انتشارات دانشگاه تهران.
- سعادتیان، م. 1390. تاثیر نسبت آمونیوم به نیترات در محلول غذایی بر عملکرد و کیفیت دو رقم ریحان در کشت لایه نازک محلول غذایی. پایان نامه کارشناسی ارشد سبزیکاری، دانشگاه گیلان.
- سیدلر فاطمی، ل. ، طباطبایی، س.ج. ، و تهرانی فر، ع.  1385. اثر نسبت­های مختلف NH4:NO3  بر رشد و عملکرد توت­فرنگی در شرایط آبکشتی. مجله علوم خاک و آب، شماره 20، ص 52-43.
- شریعتی،  م. ، مددکار حق جو، م. 1386. فیزیولوژی گیاهی. جذب و انتقال مواد از خلال غشاء . انتشارات دانشگاه اصفهان.
- شکفته، ح. ، عارفی، ع. ، سلیمانی، ع. ، عبدی، ص. ۱۳۹۳. بررسی تاثیر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و تنش شوری بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست. کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- طباطبایی، س. ج. 1393. اصول تغذیه معدنی گیاهان. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. چاپ دوم. 562 ص.
- فرجی، م.، طباطبایی، س.ج.، شرفی، ی. 1395. تاثیر مواد کاهنده تعرق و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (رقم کاماروزا) در سیستم کشت هایدروپونیک. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد.
- قربانلی، م. ، بابالار، م. 1382. تغذیه معدنی گیاهان.  نشر دانشگاه تربیت معلم تهران. چاپ اول. 356 ص.
- مشرفی عراقی، ع. ، نادری، ر. ، بابالار، م. ، و طاهری، م. ر. 1392. اثر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل دهی گیاه گلدانی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima). به زراعی کشاورزی، شماره 15، ص51-39.
- ملکوتی، م. ج. ، ریاضی همدانی، ع. ا. 1370. کودها و حاصلخیزی خاک. مرکز نشر دانشگاهی. 800 ص.
- یاوری، ع. 1394. اثر نسبت­های مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت گیاه عروسک پشت پرده در کشت هایدروپونیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
کیایی، آ. 1392. بررسی اثرات منبع تغییر نیتروژن (نیترات/آمونیوم) بر محتوای ترکیبات بیوشیمیایی و میزان احیا نیترات بالنگو. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد.
- Azarmi, R., and Esmaeilpour, B. 2010. ratio on growth, yield and element composition of cucumber (Cucumis sativus L.). Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2): 607-610.
- Barker, A.V.1996. Root environment acidity as a regulatory factor in ammonium assimilation by the bean plant. plant physiology. 41: 1193-1199.
- Bar-Tal, A., B. Aloni., L. Karni and R. Rosenberg. 2001. Nitrogen nutrition of greenhouse pepper. II. Effects of nitrogen concentration and NO3:NH4 ratio on growth, transpiration and nutrient uptake. HortScience. Vol. 36(70): 232-239
- Bhardwaj, S. D., and Kaushal, A. N. 1989. Effect of nitrogen levels and harvesting management on quality of essential oil in peppermint cultivars. Indian Perfumer, 33(3): 182-195.
- Errebhi, M., and Wilcox, G. E. 1990. Plant species response to ammonium‐nitrate concentration ratios. Journal of Plant Nutrition, 13(8): 1017-1029.
- homas, A. L., and Sodek, L. 2005. Development of the nodulated soybean plant after flooding of the root system with different sources of nitrogen. Brazilian Journal of Plant Physiology, 17(3): 291-297.
- Mengel, K., and Pilbeam, D. J. 1992. Nitrogen metabolism of plants. Oxford Science Publications. Oxford, UK p, 54-70.
- Puente, L. A., Pinto-Muñoz, C. A., Castro, E. S., and Cortés, M. 2011. Physalis peruviana Linnaeus, the multiple properties of a highly functional fruit: A review. Food Research International, 44(7): 1733-1740.       
- Sayari, M., Babalar, M., Kalantari, S., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Serrano, M., and Valero, D. 2011. Vapour treatments with methyl salicylate or methyl jasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry, 124(3): 964-970.
- Thomas, P., Mythili, J. B., Stumman, B. M., and Shivashankar, K. S. 2000. Explant, medium and vessel aeration affect the incidence of hyperhydricity and recovery of normal plantlets in triploid watermelon. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 75(1): 19-25.                                                               
-Fish, W.W., Perkins-Veazie, P., Collins, J.K., 2002. A quantitativeassay for lycopene that utilizes reduced volumes oforganic solvents. J. Food Comp. Anal. 15: 309-317.
Jeong, B., and Lee, E. 1997. Growth of plug seedlings of Capsicum annuum as affected by ion concentration and NH4:NO3 ratio of nutrient solution. In International Symposium on Growing Media and Hydroponics, 481: 425-432.