اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شغل ازاد مرتبط با گیاهان زینتی

2 استاد راهنمای پایان نامه

3 مشاور پایان نامه

چکیده

فسفر یک عنصر ضروری است که نقش‌های مهمی در متابولیسم‌های کربوهیدرات‌ها و سیستم انتقال انرژی ایفا می‌کند. فسفیت ( -phi,PO33 ) یک شکل احیاء شده فسفات (-pi,PO43 ) می باشد. لذا به منظور بررسی اثر فسفات و و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با دو فاکتور شامل منبع فسفر ( در سه سطح فسفیت، فسفات و نسبت مساوی فسفیت فسفات) و pH ( در سه سطح 5.5، 7 و 5.8) و با چهار تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، اثرات اصلی منبع فسفر و pH بر غلظت فسفر و پتاسیم برگ در سطح احتمال 1 درصد معنی‌داربود، درضمن اثر متقابل منبع فسفرpH× بر فسفر برگ در سطح احتمال 1 درصد و بر پتاسیم برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شدند. کمترین وزن تر هد(عملکرد) مربوط به تیمار فسفیت می‌باشد و در واقع چنین می‌توان نتیجه گرفت که فسفیت استفاده شده به عنوان منبع فسفر باعث تولید هدهای کوچک و نابالغ و حتی در بعضی از گیاهان مانع تولید هد شد و باعث ایجاد حالت سمیت و در نتیجه کاهش عملکرد را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها


طباطبائی، س. ج. 1392. اصول تغذیه معدنی گیاهان. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تبریز.
مطلبی فرد، ر. 1393. اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ترکیب شیمیایی و رشد سیب زمینی. رساله دکتری خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
Albrigo, LG. 1999. Effects of foliar applications of urea ornutriphite on flowering and yields of Valencia orangetrees.Proc. Fla. State. Journal of Horti Science., 112, 1–4
Avila, F.W., Faquin V., Araujo J.L., Marques D.J., Ribeiro P.M., Lobato A.K.D., Ramos S.J., Baliza D.P. (2011) Phosphite supply affects phosphorus nutrition and biochemical responses in maize plants. Australian Journal of Crop Science 5:646-653.
Carswell, MC, Grant BR, Theodorou ME, Harris J, Niere JO,Plaxton WC. 1996. The fungicide phosphonate disruptsthe phosphate-starvation response in Brassica nigra seed-lings. Journal of Plant Physiology., 110, 105–110.
Guest, D., Grant, B.R., 1991. The complex action of phosphonates as antifungalagents.Biology. Review. 66, 159–187.
Lovatt CJ 1990. Formulation of phosphorus fertilizer forplants. US Patent No. 5830255.
Lovatt CJ 1999. Timing citrus and avocado foliar nutrientapplications to increase fruit set and size.HortTechnology. 9, 607–612.
MacIntire,  W.,  Winterberg  S.,  Hardin  L.,  Sterges  A.,  Clements  L.  1950.  Fertilizer  evaluation  of certain phosphorus, phosphorous and phosphoric materials by means of pot cultures. Agronomy Journal 42.
Moor, U. Po ldma, P. Tunotare, T. Karp, K. Starast, M and Vool, e .2009. Effect of Phosphite fertilization on growth, yield and fruite composition.Journal of Scientiahorticulter. 119, 264-269.
Rickard DA .2000. Review of phosphorus acid and its salts asfertilizer materials.  Journal of soil science and plant nutrition. 23, 161–180.
Schroetter,  S.,  Angeles-Wedlel  D.,  Kreuzig  R.,  Schnug  E.  2006.  Effects  ofphosphite  on phosphorus supply and growth of corn (Zea mays). LandbauforschungVolkenrode 56:87-99.
 Thao,  H.T.B.,  Yamakawa  T. 2009.  Phosphite  (phosphorous  acid):  Fungicide,  fertilizer  or  biostimulator? . Journal of Soil Science and Plant Nutrition 55:228-234.
Thao, H,T, B. andYamakawa, T. 2010. Phosphate absorbtion of intact kumatsuna plants as influenced by Phosphite. . Journal of soil science and plant nutrition. 56, 133-139.
Thao, H,T,B. Yamakawa, T, Sarr PS, Myint AK. 2008a. Effectsof phosphite, a reduced form of phosphate, on thegrowth and phosphorus nutrition of spinach (Spinaciaoleracea L.). Journal of soil science and plant nutrition. 54, 761–768.
 Varadarajan D.K., Karthikeyan A.S., Matilda P.D., Raghothama K.G. 2002. Phosphite, an analog of phosphate, suppresses the coordinated expression of genes under phosphate starvation. Journal of Plant Physiology. 129:1232-1240.