نویسنده = ���������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium intybus

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 147-162

10.22070/hpn.2020.4990.1059

رقیه امینیان؛ علی مهرآبادی آرانی؛ سودابه مفاخری