نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کود مرغی و سولفات روی بر رشد و عملکرد طالبی (Cucumis melo L.) در شرایط رقابت با علف-های هرز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-70

10.22070/hpn.2019.4861.1049

عباس نصیری دهسرخی؛ ویدا ورناصری قندعلی؛ حسن مکاریان؛ داریوش رمضان؛ پروانه استخدامی