بررسی تاثیر نانو کلات کامل بر شاخصه‌های عملکرد و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

3 استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

10.22070/hpn.2020.5811.1112

چکیده

جهت دستیابی به عملکرد مطلوب با بهینه‌سازی تغذیه و کاهش هزینه‌ها، استفاده از نانوکودها رایج شده است. برای انجام این تحقیق، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 2 فاکتور و 5 تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل، غلظت-های مختلف نانوکود شامل 5 سطح (شاهد، یک، دو، سه و چهار گرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل: دفعات محلول‌پاشی در دو سطح (هفت و چهارده روز یک‌بار) بود. بالاترین ارتفاع بوته (10/48 سانتی‌متر)، قطر گل (22/40 میلی‌متر) و تعداد گل (74/38) پس از کاربرد غلظت یک گرم در لیتر نانوکود در تیمار محلول‌پاشی هفت روز یک‌بار مشاهده شد. غلظت یک گرم در لیتر نانوکود با محلول‌پاشی چهارده روز، بیشترین تأثیر افزایشی را در ارتباط با میزان فلاون و فلاونول (08/9 میلی‌گرم کوئرستین در گرم نمونه خشک) نشان داد. دفعات محلول‌پاشی هفت‌روز با غلظت سه گرم در لیتر نانوکود، به طور معنی‌داری میزان فلاونوئید کل را افزایش (20/38 میلی‌گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک) داد. در ارتباط با مقدار ترکیبات فنولی کل، افزایش غلظت تا سطح سه گرم در لیتر باعث افزایش این ترکیبات شد و محلول پاشی چهارده روز روند افزایشی معنی‌داری در این صفت در مقایسه با محلول‌پاشی هفت روز نشان داد. با افزایش غلظت نانوکود، فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کاهش یافت اما دفعات محلول‌پاشی چهارده روز یک‌بار افزایش معنی‌داری در مقایسه با هفت روز نشان دادند. غلظت سه گرم در لیتر نانوکود با محلول‌پاشی هفت روزه باعث بهبود بیشتر رنگیزه‌های فتوسنتزی گردید.

کلیدواژه‌ها