مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردآلوی محلول-پاشی شده با روی(Zn)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران

2 علوم باغبانی، کشاورزی، شاهد، تهران، ایران

10.22070/hpn.2020.5017.1062

چکیده

مهم­ترین هدف برای تولید­کنندگان زردآلو دستیابی به عملکرد بالا است. مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه و تغذیه آن، از عوامل تعیین‌کننده عملکرد گیاه می­باشند. روی نقش بسزایی در گرده­افشانی، تشکیل میوه و عملکرد درختان میوه دارد و از عوامل مهم جوانه‌زنی و رشد لوله گرده است. در این پژوهش اثر محلول­پاشی عنصر روی با غلظتهای صفر، 3000 و 5000 میلی‌گرم در لیتر بر جوانه‌های گل دو رقم بیگی و شاهرودی زرد­آلو بررسی شد. درصد جوانه‌زنی، رشد لوله گرده، تشکیل میوه اولیه و نهایی در تلاقی این دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد 5000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی بیشترین تأثیر را در میزان تشکیل میوه اولیه (32/35 درصد) و نهایی (61/10 درصد) داشت. کمترین درصد تشکیل میوه اولیه (41/20 درصد) و نهایی (3 درصد) مربوط به 3000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر عنصر روی بر درصدجوانه­زنی در سطح کلاله و میزان نفوذ لوله‌های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه و ورودیتخمدان در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. بیشترین درصد جوانه­زنی در غلظت 3000 میلی­گرم در لیتر سولفات روی با در صد جوانه‌زنی 91/63 درصد و کمترین درصد جوانه‌زنی با مقدار 39/51 درصد مربوط به شاهد بود. همچنین، 3000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی میزان نفوذ لوله‌های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه وتخمدان را افزایش داد. درمجموع محلول‌پاشیعنصر روی باعث افزایش تشکیل میوه اولیه و نهایی و افزایش درصد جوانه‌زنی و نفوذ لولهگرده به سمت تخمدان شد.

کلیدواژه‌ها