مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردآلوی محلول‌پاشی شده با روی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران

2 علوم باغبانی، کشاورزی، شاهد، تهران، ایران

10.22070/hpn.2020.5017.1062

چکیده

مهم‌ترین هدف برای تولید‌کنندگان زردآلو دستیابی به عملکرد بالا است. مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه و تغذیه آن، از عوامل تعیین‌کننده عملکرد گیاه می‌باشند. روی نقش بسزایی در گرده‌افشانی، تشکیل میوه و عملکرد درختان میوه دارد و از عوامل مهم جوانه‌زنی و رشد لوله گرده است. در این پژوهش اثر محلول‌پاشی عنصر روی با غلظتهای صفر، 3000 و 5000 میلی‌گرم در لیتر بر جوانه‌های گل دو رقم بیگی و شاهرودی زرد‌آلو بررسی شد. درصد جوانه‌زنی، رشد لوله گرده، تشکیل میوه اولیه و نهایی در تلاقی این دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد 5000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی بیشترین تأثیر را در میزان تشکیل میوه اولیه (32/35 درصد) و نهایی (61/10 درصد) داشت. کمترین درصد تشکیل میوه اولیه (41/20 درصد) و نهایی (3 درصد) مربوط به 3000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر عنصر روی بر درصد جوانه‌زنی در سطح کلاله و میزان نفوذ لوله‌های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه و ورودی تخمدان در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین درصد جوانه‌زنی در غلظت 3000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی با در صد جوانه‌زنی 91/63 درصد و کمترین درصد جوانه‌زنی با مقدار 39/51 درصد مربوط به شاهد بود. همچنین، 3000 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی میزان نفوذ لوله‌های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه و تخمدان را افزایش داد. درمجموع محلول‌پاشی عنصر روی باعث افزایش تشکیل میوه اولیه و نهایی و افزایش درصد جوانه‌زنی و نفوذ لوله گرده به سمت تخمدان شد.

کلیدواژه‌ها