تأثیر محرک‌های جدید زیستی بر پایه اسید‌های آمینه روی گیاه نعناع سبز دارویی Mentha spicat L.)) تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرکزآموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش آلی شهید باکری میاندوآب

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

10.22070/hpn.2020.5012.1068

چکیده

امروزه استفاده از فراورده‌های زیستی سازگار با اکوسیستم مانند زیست محرکها مورد توجه است، زیرا علاوه بر تامین عناصر غذایی مقداری اسید های آمینه آزاد نیز دارد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دو فراورده زیستی بر پایه اسید های آمینه آزاد روی گیاه نعناع سبز دارویی (Mentha spicat L.) تحت تنش شوری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل شوری و اسید های آمینه بر روی صفات اندازه‌گیری شده درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، قطر طوقه، قطر ریشه، وزن تر بوته، کلروفیلb در تیمار صفر میلی‌مولار شوری و محلول‌پاشی کادوستیم و میزان قندهای محلول در تیمار 75 میلی‌مولار شوری و محلولپاشی کادوستیم بدست آمد. بیشترین طول ریشه، تعداد برگ، وزن خشک بوته و کلروفیلa در تیمار صفر میلی‌مولار شوری و هیومی‌فورته بدست آمد و بیشترین مقدار کلروفیل کل در تیمار 25 میلی‌مولار شوری و هیومی‌فورته و بیشترین میزان پرولین در تیمار 75 میلی‌مولار شوری و هیومی‌فورته حاصل شد. بیشترین محتوای رطوبت نسبی در شوری‌های صفر، 50 و 75 میلی‌مولار شوری مربوط به تیمار هیومی فورته ولی در تیمار 25 میلی‌مولارشوری مربوط به تیمار کادوستیم بود. از نظر درصد اسانس در صفر میلی‌مولار شوری بین تیمار کادوستیم و هیومی فورته تفاوت معنی داری نبود ولی نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت. در شرایط شوری کاربرد ترکیبات اسید آمینه باعث کاهش میزان اسانس نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها