تاثیر کود آلی، شیمیایی و سوپرجاذب بر وضعیت تغذیه ای نهال پایه نارنج (Citrus aurantium)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

2 عضو هیات علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

10.22070/hpn.2020.4840.1047

چکیده

بررسی اثر ماده آلی، سوپرجاذب و تغذیه بهینه بر کاهش اثر شوری آب آبیاری بر نهال پایه نارنج آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول ماده آلی با دو سطح (0 و 2 درصد وزنی)، فاکتور دوم سوپرجاذب با سه سطح (0، 0.1 و 0.25 درصد وزنی) و فاکتور سوم تغذیه بهینه با دو سطح (بدون کود و کوددهی بهینه عناصر مورد نیاز گیاه بر اساس آزمایش خاک) بود. درصد برگهای دارای علائم خسارت شوری و غلظت عناصر روی، آهن، بور، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم در برگ تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی و جداگانه کود دامی، شیمیایی به همراه سوپرجاذب موجب کاهش علائم شوری شد. بیشترین درصد سدیم (0.17) و برگهای دارای علائم شوری (22.01) و بیشترین مقدار بور (148.2 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین تیمار C2D3E2 (مصرف توأم 2 درصد ماده آلی، 0.25 درصد سوپرجاذب و مصرف بهینه عناصر غذایی) کمترین درصد سدیم و برگهای دارای علائم شوری و کمترین مقدار بور را داشت اما بیشترین میزان افزایش در پتاسیم، آهن و روی با حدود 2 برابر مقادیر آنان در تیمار شاهد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها