دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکنش مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه شوید (.Anethum graveolens L) به زئولیت طبیعی تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5128.1072

سمیه جلالی؛ راحله خادمیان؛ سید محسن حسینی؛ بهنام صداقتی


2. تأثیر اوره، نانوکودنیتروژن و آمینواسید بر ترکیبات پلی‌فنولی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5352.1089

ارسلان پیروش؛ محمد علی شیخ محسنی؛ فاطمه نژاد حبیب وش


3. تاثیر محلول پاشی ساکارز و برخی عناصر غذایی بر تسهیم کربوهیدرات ها در گیاه تربچه(Rhaphunus sativus var. sativus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5714.1109

رضا صالحی ملک آبادی؛ دلارام نظام دوست دارستانی؛ کامران قاسمی


4. بررسی اثر ورمی‌کمپوست و زغال زیستی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه فرنگی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22070/hpn.2020.5423.1094

علی رضا لادن مقدم


5. بررسی تاثیر نانو کلات کامل بر شاخصه‌های عملکرد و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22070/hpn.2020.5811.1112

عسکر غنی؛ سعیده محتشمی؛ محمد اسماعیل پور؛ سلما جمالیان