نویسنده = ���� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تیمار سیلیسیوم و متیل جاسمونات بر برخی صفات مورفولوژیکی و پارامترهای فتوسنتزی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 175-186

10.22070/hpn.2020.4735.1043

مهدی محمدی ازنی؛ حسین مرادی؛ کامران قاسمی؛ پوریا بی پروا