تأثیر سیلیسیم بر غلظت عناصر غذایی، رنگیزه های فتوسنتزی و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه خاکشناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

استان مازندران با داشتن رتبه دوم تولید توت‌فرنگی کشور یکی از قطب‌های مهم تولید این ریزمیوه محبوب بشمار می‌آید. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر منابع سیلیسیمی آلی و شیمیایی به ترتیب شامل پوسته برنج، سیلیکات سدیم و پتاسیم بر توت‌فرنگی در کشت بدون خاک صورت گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور بستر کاشت (دوگانه و سه‌گانه) و تغذیه سیلیکات سدیم و پتاسیم (شاهد،50 و 100 میلی‌گرم بر لیتر سیلیسیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. بطوریکه هر تکرار حاوی سه بوته توت‌فرنگی رقم کاماروسا بود. نتایج نشان داد گیاهان تیمارشده با سیلیکات سدیم 100، نسبت به سایر تیمارهای سیلیسیمی از میزان کلروفیل a بیشتری برخوردار بودند. غلظت پتاسیم و کلسیم برگ توت‌فرنگی در بستر دوگانه (فاقد پوسته برنج) به‌طور معنی‌داری بیشتر از بستر سه‌گانه (حاوی پوسته برنج) بود. از میان تیمارهای به‌کار رفته تنها تیمار محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم 100 به‌طور معنی‌داری موجب افزایش سیلیسیم برگ نسبت به سایر تیمارها در سطح احتمال یک درصد شد. میزان فلاونوئید کل در تیمار سیلیکات پتاسیم 100 در بستر فاقد پوسته برنج به‌طور معنی‌داری از تمامی تیمارها به غیر از تیمار سیلیکات پتاسیم 50 در بستر حاوی پوسته برنج، بیشتر بود. به‌طورکلی از نظر جذب عناصر غذایی و کیفیت میوه توت‌فرنگی، تیمار سیلیکات پتاسیم 100 در بستر فاقد پوسته برنج مؤثرتر از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ک.، قلی­زاده، ح.، عبادزاده، ح.ر.، همتی، ف.، حسین­پور، ر.، کاظمی­فرد، ر.، و عدالشاه، ه.، 1395. آمارنامه کشاورزی، مرکز انتشار آمار و ارتباطات فناوری وزرات جهادکشاورزی، تهران، شماره 3، صص  253.

تهرانی­فر، ع.، و وحدتی، ن.، 1389. کشت بدون خاک توت­فرنگی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

خسروفرد، ز.س.، عشقی، س.، راستگو، س.، و هدایت، م.، 1396. اثر کاربرد ریشه­ای و محلول­پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت­فرنگی و جذب عنصرهای غذایی­ در تنش شوری در کشت بدون خاک، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، شماره 18، صص 208-195.

سیدلرفاطمی، ل.، طباطبایی، س. ج.، و فلاحی، ا.، 1388. اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری، مجله علوم باغبانی، شماره 23، صص 95-88.

محمودی سوره، ن.، فرخزاد، ع.ر.، و حسن­پور، ح.، 1396. تأثیر محلول­پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی­های کمی و کیفی میوه دو رقم توت­فرنگی، مجله علوم باغبانی، شماره 48، صص 599-589.

مهدوی، م.، اسماعیل­پور، ب.، و فاطمی، ح.، 1397. بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم، مجله علوم باغبانی، شماره 49، صص 196-183.

Abdul Qados, A. M. S. 2011. Effect of salt stress on plant growth and metabolism of bean plant Vicia faba (L.). Agricultural Science 10: 7-15.

Carter, G. A. and Knapp, A. K. 2001. Leaf optical properties in highest plants: linking spectral characteristics to stress and chlorophyll concentration. American Journal of Botany 88: 677-684.

Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M. and Chern, J. G. 2002. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Food Drug Anal 10: 178-182.

Chapman, H. D. and Pratt, P. F. 1961. Methods of analysis for soils, plants and water. Univ. California, Berkeley, CA, USA.

Close, D. C. and McArthur, C. 2002. Rethinking the role of many plant phenolic-protection from photo damage not herbivores. Oikos 99: 166-172.

Derderian, M. D. 1961. Determination of calcium and magnesium in plant material with EDTA. Analytical Chemistry 33: 1796 -1798.

Ebrahimzadeh, M. A., Nabavi, S. F., Nabavi, S. M. and Eslami, B. 2010. Ant hemolytic and antioxidant activities of Allium paradoxum. Central European Journal of Biology 5: 338-345.

Jamil, M., Rehman, S. and Rha, E. S. 2007. Salinity effect on plant growth, ps11 photochemistry and chlorophyll content in sugar beet (Beta vulgaris L.) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). Pakistan Journal of Botany 39: 753-760.

Jayawardana, R. K., Weerahewa, D. and Saparamadu, J. 2016. The effect of rice hull as a silicon source on anthracnose disease resistance and some growth and fruit parameters of capsicum grown in simplified hydroponics. International Journal of Recycling of Organic 5: 9-15.

Liang, Y., Nikolic, M., Bélanger, R., Gong, H. and Song, A. 2015. Silicon in agriculture from theory to practice. Springer, pp: 182

Lichtenthaler, H. K. and Buschmann, C. 2001. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Unit F4.3.1-F4.3.8.

Mali, M. and Aery, N. C. 2008. Silicon effects on nodule growth, dry-matter production, and mineral nutrition of cowpea (Vigna unguiculata). Journal of Plant Nutrition and Soil Science 171: 835-840.

Nelwamondo, A., Jaffer, M. A. and Dakora, F. D. 2001. Subcellular organization of N2-fixing nodules of cowpea (Vigna unguiculata) supplied with silicon. Protoplasma 216: 94-100.

Park, Y. G., Muneer, S., Kim, S., Hwang, S. J. and Jeong, B. R. 2018. Silicon application during vegetative propagation affects photosynthetic protein expression in strawberry. Horticultural Science and Biotechnology 59: 167-177

Powles, S. B. 1984. Photoinhibition of photosynthesis induced by visible light. Annual Review of Plant Biology 35:15-44.

Quin, B. F. and Wood, P. H. 1976. Rapid manual determination of sulfur and phosphorous in plant material. Communications in Soil Science and Plant Analysis 7: 415-426.

Song, Z., Liu, H., Li, B. and Yang, X. 2013. The production of phytolith-occluded carbon in China’s forests: implications to biogeochemical carbon sequestration. Global Change Biology 19: 2907-2915.

Su, X. W., Wei, S. C., Jiang, Y. M. and Huang, Y. Y. 2011. Effects of silicon on quality of apple fruit and Mn content in plants on acid soils. Shandong agricultural science 6: 59-61

Vasylyk, I. V. and Lushchak, V. I. 2011. Effect of high sodium chloride concentrations on the pigment content and free-radical processes in corn seedlings leaves. Ukrainian Biochemical 83: 94-103.

Waling, I., Van Vark W., Houba, V. J. G. and Van der Le