نویسنده = فرید مرادی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر مقادیر کلسیم، پتاسیم، آهن و کیفیت میوه انار رقم شیشه کب در انبار سرد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

فرید مرادی نژاد؛ مهدی خیاط؛ فرزانه حامدی


2. بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-28

علی افتاده فدافن؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی


شماره‌های پیشین نشریه